Monday, 8 March 2010

အကြဲအၿပဲႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ဘာကိုေရြးမလဲ

Myanmar Muslim Association of Malaysia
ေသာၾကာေန႕ ခြသ္ဘာ ၃၃/၂၀၀၉
Shawwal 12 1430

အကြဲအၿပဲႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း - ဘာကိုေရြးမလဲ

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတုိ႔သည္ စၾကာ၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းအား
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေတာ္မူေသာ အႏိႈင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာျမတ္အလႅာဟ္အတြက္သာ ျဖစ္ေတာ္မူပါ၏။ ထိုအရွင္ျမတ္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ လူသားအလင္းျပ နဗီတမန္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုဟမၼဒ္သခင္ (ဆြ) အေပၚသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အျဖာျဖာ သက္ေရာက္ပါေစ။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ႔ခင္ဗ်ားအတ္စၥလာမု အလုိင္းကြန္းမ္ ၀ရဟ္မသုလ္လာဟိ ၀ဗရကါးသုဟ္

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒက်ဆုံးျခင္းႏွင့္ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာၿပိဳကြဲျခင္းကိုေလ့လာျခင္းကမာၻစစ္ႀကီးေတြနဲ႔ ေသြးေခ်ာင္းစီးကာလ လြန္ေျမာက္ေတာ့ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ကြန္ျမနစ္စနစ္ၾကားမွာစစ္ေအးေခတ္ (Cold War) ကာလကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ဆုိတာကေတာ့ ကိုယ္ယုံၾကည္ တ့ဲ၀ါဒအေပၚ ၿမဲၿမဲၿမံၿမံရပ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုေတြကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔တုိက္တဲ့နည္းေပါ့။ စနစ္တစ္ခုထဲမွာ ေတာင္အယူအဆကြဲလြဲခ်က္ေပၚလာရင္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ က်င့္သုံးလာခဲ့ၾကပါတယ္။


အေမရိကန္ ဦး ေဆာင္တဲ့အေနာက္ဥေရာပက ဒီမိုကေရစီ၀ါဒနဲ႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ဥးေဆာင္တဲ့ အေရွ႕ဥေရာပက
ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဆုိၿပီး အုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုအသြင္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ဒီစစ္ေအးေခတ္မွာ ဂ်ာမဏီကိုၾကည့္ရင္ (၉၆)မုိင္ရွည္လ်ားတဲ့ ဘာလင္တံတုိင္းႀကီးက အေရွ႕ဂ်ာမဏီ
(ဆိုဗီယက္အုပ္စ၀ုင)္ န ဲ႔အေနာက္ဂ်ာမဏ(ီ ဒီမိုကေရစီအုပ္စ၀ုင)္အျဖစ ္ ခဲျြခားပါတယ္။ ဒါေပမယ ့္ ဒီဘာလင္ တံတိုင္းႀကီးဟာ(၂၈)ႏွစ္တာၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ(၉)ရက္ေန႔ညမွာ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းခံလိုက္ ရၿပီး အေရွ႕ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံနဲ႔အေနာက္ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတုိ႔ ေပါင္းစည္းသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအုပ္စုရဲ႕ေအာင္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုစစ္ေအးကာလမွာလက္နက္န႔ဲမတိုက္ဘဲ ဘာလင္တံတိုင္းႀကီးဘာလို႔ၿပိဳသြားရတာလ။ဲ
ဂ်ာမဏီမွာ ကနြ ္ျမဴနစ္၀ါဒ ဘာျဖစ္လ ို႔က်ဆုံးသြားသလဲ။ အဓိကအေျဖတစ္ရပ္ကေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြဆီကို ကြန္ပ်ဴတာေတြေရာက္လာၿပီး ျပဴတင္းေပါက္(Window)ေတြကတဆင့္ ကမာၻႀကီးကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လို႔ရလာခဲ့ျခင္းပါပဲ။ နံရံတံတုိင္းနဲ႔ ေဘာင္ခတ္ထားျခင္းခံရတဲ့ လူေတြရဲ႕အသိအျမင္ေတြကို မီဒီယာစြမ္းအားက ဖြင့္ေပးလိုက္ တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာျပည္သူလူထုက ေျပာင္းလဲသြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဘယ္ျပည္ပစစ္တပ္ကမွ မက်ဴးေက်ာ္ဘဲ ဆိုဗီယက္ယူနီယံၿပိဳလဲၿပီး အေရွ႕ဥေရာပမွာလည္း ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ က်ဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ဆုိဗီယက္ယူနီယံထဲကိုအဓမၼသြတ္သြင္းျခင္း ခံထားရတဲ့ မြတ္စလင္မ္ႏိုင္ငံ (၆)ႏိုင္ငံလည္း လြတ္လပ္ေရး ရသြားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နံရံတံတုိင္း (Wall) ကို စစ္ေအးေခတ္ရဲ႕သေကၤတအျဖစ္ေဖၚညႊန္းခဲ့ၾကၿပီး မိမိကိုယ္မိမိတို႔ တံတုိင္း ခတ္ၿပီးအကဲြအၿပဲကို ျပဆုိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေအးအလြန္ေခတ္ရဲ႕သေကၤတကေတာ့ အင္တာနက္၀က္ဘ္ ဆုိက္ (Web)ျဖစ္လာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုေဖၚညႊန္းတဲ့ ကမာၻ႔ပင္ကူအိမ္ႀကီးပျဲဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင ္ ကမာၻ႔လူသားေတြဟာတံတုိင္း(Wall) ကေန ကမာၻ႔ပင့္ကူအိမ္ႀကီး (Web) ဆီကို ေရြးခ်ယ္သြားေနၾကၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ တစ္နည္းဆုိရင္အကြဲအၿပဲကေန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆီကို သြားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။


မြတ္စလင္မ္တုိ႔ရဲ႕ေအာ္တုိမန္အင္ပါယာၿပိဳကြဲျခင္းကိုၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သင္ခန္းစာယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရ ပါလိမ့္မယ္။ ကမာၻ႔မြတ္စလင္မ္ထုဟာ တူရကီကိုဗဟုိျပဳၿပီး ေအာ္တုိမင္အင္ပါယာအျဖစ္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း တည္ရွိေနတာကိုကိုလိုနီစနစ္က်င့္သုံးခ်င္တ ဲ့ ၿဗိတိသွ်အစိုးရအေနန ႔ဲ အရဗ္ေတြကို တူရကီန႔ဲေသးြ ခဲြၿပီးေအာ္ ိုမင္အင္ပါယာေအာက္ကခြဲထြက္ဖို႔ ေျမွာက္ပင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အရဗ္ေတြကို လြတ္လပ္ေရးရေအာင္လုပ္ေပးမယ္ ဆုိၿပီး ျမဴဆြယ္ခဲ့ပါတယ္။အရဗ္ေတြကတကယ္ယုံၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ၾကေတာ့ ေနာက္ဆုံး ေအာ္တိုမန္အင္ ပါယာႀကီး ၿပိဳကြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အရဗ္ေတြေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရးမရခဲ့ၾကဘဲ ဥေရာပရဲ႕ ကၽြန္သ ေဘာက္ဘ၀ကိုသာ
သက္ဆင္းခဲ့ၾကရတာကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရဗ္ေတြအေနနဲ႔ အသက္ေသြးေခၽြးေပးၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါက်ေတာ့ ညီညြတ္တဲ့အရဗ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မ ေပၚေပါက္ေတာ့ဘဲအရဗ္ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့ပါတယ္။အခုအခါမွာေတာ့ ရအဗ္ေတြ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပမဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ့ အရဗ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (Arab League)ဖြဲ႕ၿပီးသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။အလားတူပဲ မြတ္စလင္မ္ကမာၻဟာလည္း တစ္ခုတည္း ေသာအင္ပါယာမတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ (၅၇)ႏိုင္ငံပါ၀င္တဲ့ အစၥလာမစ္ညီလာခဲ့အဖြဲ႕) Organization Of Islamic Conference) (OIC)အေနနဲ႔သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ ့အဆင့္သာရွိပါေသးတယ္။
တကယ္ေတာ့ အစၥလာမ္ဆုိတာ ဆုံးမစာ သာသနာအဆင့္မဟုတ္ဘဲ ဒီန္လုိ႔ေခၚတဲ့ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈ
လမ္းစU္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ ေက်ာင္းေတာ္၀ါဒစြဲေတြကို လြန္ေျမာက္ၿပီး “အလ္-အာ လမီယဟ္” လို႔ေခၚတဲ့ စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းနဲ႔ယွU္တဲ့လမ္းစU္ (Universalization) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္ေတြဟာလူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား၊ အ၀တ္အစား၊ ေဒသ၊ ယU္ေက်းမႈ ဘယ္လိုပဲကြဲကြဲ တစ္စုတည္း ေသာ အြမၼသ္သားခ်င္း (အြမ္မသြန္း-၀ါဟိဒဟ္)အျဖစ္ အႏႈိင္းမဲ့ကုိးကြယ္ရာ ျမတ္အလႅာဟ္က သတ္မွတ္ထား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ (ကုရ္အာန္ ၂း၂၁၃)။

မနာလိုမႈေတြေၾကာင့္ ကြဲၿပဲသြားၾကတယ္လို႔လည္း သတိေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းတမန္ေတာ္ျမတ္က
ကမာၻ႔တစ္ေနရာက မြတ္စလင္မ္တစ္ဦး ေ၀ဒနာျဖစ္ရင္ က်န္ကမာၻတစ္ေနရာ က မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးလည္း ခံစားရမယ္လို႔ ေဖၚညႊန္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥလာမ့္ဘ၀တည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္မွာ--·

လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲေတြေနရာမွာ သတ္က၀ါလို႔ေခၚတဲ့ “အလႅာဟ္သိစိတ္နဲ႔ တာ၀န္ေက်ျခင္း”
(၀ါ)မွန္ေသာ အယူ၊ မွန္ေသာ အက်င့္နဲ႔သာ ျမင့္ျမတ္မႈကို တုိင္းတာႏုိင္တယ္ဆုိတာနဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၄၉း၁၃)·

ပုဂၢိဳလ္စြဲကိုေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ “အလႅာဟ္ တမန္ေတာ္ျမတ္နဲ႔ ဂ်ီဟာဒ္ေခၚ အမွန္တရားအတြက္ သက္စြန္႔
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” ကိုသာ အခ်စ္ဆုံးျဖစ္ရမယ္ဆုိတာနဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အာန္ ၉း၂၄)·

ဂုိဏ္းဂဏ၀ါဒစြဲေနရာမွာ အလႅာဟ္ရဲ႕လမ္းညႊန္ကုရ္အာန္ဟာ မွတ္ေက်ာက(္ ဖုရ္ကာန)္ န ႔ဲ တမန္ေတာ ္ ျမတ္ဟာစံႏႈန္း(အုစ္၀သြန္-ဟစနဟ္)နဲ႔ အစားထုိးခဲ့ပါတယ္။ (ကုရ္အန္ ၂း၁၈၅၊ ၃၃း၂၁)

ဒါေၾကာင ့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအေနန ဲ႔ ပုဂိၢဳလ္စ၊ြဲ လူမ်ိဳးစ၊ဲြ ေဒသစ၊ဲြ ေက်ာင္းေတာ၀္ ါဒစဲြစတ ့ဲ နံရံတံတိုင္းမ်ားက ို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီးတစ္စုတည္းေသာ အြမၼသ္ဆိုတဲ့ စၾက၀ဠာေလာကခပ္သိမ္းနဲ႔ယွဥ္တဲ့ လြင္ျပင္ဆီကိုေလွ်ာက္ လွမ္းၾကပါစုိ႔။

အလ္ဟာဂ်္ ဖုဖ္သီ ဦးျမင့္သိန္း (ၿငိမ္းခ်မ္းလုလင္)


Special thanks to Aunty Daw La' La' Myint

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္

Monday, 8 March 2010


ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း“ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ သည္ ဥပေဒ အမွတ္ ၁/၂၀၁၀ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၂/၂၀၁၀ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၃/၂၀၁၀ ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၄/၂၀၁၀ ျဖင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ အမွတ္ ၅/၂၀၁၀ ျဖင့္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ၁၃၇၁ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၀ ျပည္ႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Posted by aungko78 at 07:16 0 comments