Sunday, 29 November 2009

ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ...(ဂ်ာမဏီ)..အသင္း..၂၀၀၉..ခုႏွစ္...ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း...

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)မ်ား၏သာေရး၊နာေရးလူမွဳေရးအသင္းျဖစ္ေသာ....ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)...Minority of Burmese Muslim Affair...(M.B.M.A)....အသင္း...၂၀၀၉ခုနွစ္...ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို..Emmerich Josef Str.13...Frankfurt am Main Höchst, Germanyႏိုင္ငံ၌ယေန႔(၂၉.၁၁.၂၀၀၉)တနဂၤေႏြေန႔..ညေန(၃း၀၀)နာရီမွစတင္၍က်င္းပခဲ႔ပါသည္။
အခမ္းအနားမစတင္မီွ...တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ...ကုရ္ဘာနီအီးဒ္ပြဲအထိမ္းအမွတ္..ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ..မိုလာကသ္ျပဳလုပ္ျပီး....
ေန႔လည္စာ..စားေသာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။ထို႔ေနာက္အစည္းအေ၀းကိုဆက္လက္က်င္းပခဲ႔ပါသည္။
ပထမဦးစြာအခမ္းအနားမွဴး...ကိုမ်ဳိးလြင္...မွအခမ္းအနားဖြင္႔လွစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားျပီးစတင္ခဲ႔ပါသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)...Minority of Burmese Muslim Affair...(M.B.M.A)..အသင္း၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ..သာေရး၊နာေရးကိစၥအ၀၀တို႔ႏွင္႔၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပခဲ႔ေသာ....
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္...အီဒြလ္ဖြသြာရ္မိတ္ဆုံစားပြဲ...ႏွင္႔...တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔အသင္း(၇)ႏွစ္ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္...
ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ေရးမိတ္ဆုံစားပြဲ..မ်ားမွ..ရရွိခဲ႔ေသာ...အသင္း၏ေအာင္ျမင္မွဳႏွင္႔တိုးတက္လာေသာအမ်ား၏သေဘာထားမ်ားအေၾကာင္းကို..
အသင္း၏ျပန္ၾကားေရးႏွင္႔အေထြေထြဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ၀င္...ကိုေ၀ဇင္ဦး...မွအက်ယ္တ၀င္႔ေျပာၾကားသြားခဲ႔ပါသည္။
ထို႔ေနာက္..အခမ္းအနားမွဴး..မွ..၂၀၀၉ခုႏွစ္အသင္း၏အားသာခ်က္မ်ားႏွင္႔အားနည္းခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး...လာမည္႔အနာဂတ္တြင္..
အသင္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေရးအတြက္စည္းရုံးေရးကိစၥ၊ဘ႑ာေငြအလုံအေလာက္ထားရိွႏိုင္ေရးကိစၥတို႔အတြက္ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ၾကပါသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)..အသင္း၏ဘ႑ာေရးေကာ္မတီကိုလည္းပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္..အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ပါသည္။
အသင္း၏ေရွ႔လာမည္႔..အီဒြလ္ဖြသြာရ္မိတ္ဆုံစားပြဲ..ကို..အစီအစဥ္..တစ္မ်ဳိးျဖင္႔က်င္းပမည္႔အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊၂၀၁၀ခုႏွစ္အတြက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
အတြက္..(၃)လ..တစ္ၾကိမ္..လပတ္အစည္းအေ၀းက်င္းပမည္႔အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊အသင္းမွကူညီေပးေရးကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကျပီး၊၂၀၀၉ခုႏွစ္ဘ႑ာေရး..
စာရင္းရွင္းတမ္းျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏သေဘာဆႏၵမ်ားကိုေမး၍အခမ္းအနားကို....ည(၇း၃၀)နာရီတြင္ေအာင္ျမင္စြာ..
က်င္းပျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။

Saturday, 28 November 2009

THE MULLAH AND PARADISE

When in a vision i saw
A Mullah ordered to paradise,
unable to hold my tongue,
I said something in this wise.
Pardon me,O LOAD
for these bold words of mine,
but he will not be pleased
with the houris and the wine.
He loves to dispute and fight,
and furiously wrangle,
but paradise is no place
for this kind of jangle.
His tast is to disunite
and leave people in the lurch,
but paradise has no temple 
no mosque and no church .
(ALLAMA-IQBAL)

Saturday, 21 November 2009

ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားလႊာ...

ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)..အသင္း..
၂၀၀၉ခုႏွစ္..ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကိုေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍
မပ်က္မကြက္ၾကြေရာက္ၾကပါရန္
အသင္းသား..အသင္းသူမ်ားအား...ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
အစီအစဥ္
ေန႔ရက္...၂၉.၁၁.၂၀၀၉(တနဂၤေႏြေန႔)
အခ်ိန္...ေန႔လည္...(၃း၀၀)နာရီ
ေနရာ...Emmerich-Josef Str.13
65929 Frankfurt am Main, Höchst
Germany.

Monday, 16 November 2009

နိကာဟ္....ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳရန္..တားျမစ္ထားေသာ...အမ်ဳိးသမီးမ်ား....


အစၥလာမ္တရားေတာ္ျမတ္တြင္...တားျမစ္ထားေသာ..နိကာဟ္၊ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳထိုက္ေသာ..အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ..
ေအာက္ေဖာ္ျပသည္႔အတိုင္းျဖစ္သည္။

၁....မိခင္မ်ား.................
    (မိခင္မ်ားဟုဆိုရာ၌မိခင္မ်ားႏွင္႔တကြမိခင္ဘက္မွ၄င္း၊ဖခင္ဘက္မွ၄င္း၊အထက္အဆက္မ်ားျဖစ္ေသာအဘြား၊အေဘး၊
အေဘြးမ၊အဘဲမ၊အဘိမ၊အေဘာ္မအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၂....သမီးမ်ား.............

(သမီးမ်ားဟုဆိုရာ၌သားဘက္မွ၄င္း၊သမီးဘက္မွ၄င္း၊ေအာက္ဆက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမး၊ျမစ္၊တီ၊ေျမာ႔၊ကြ်တ္၊ကြ်တ္ဆတ္၊အားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၃....အစ္မ၊ႏွစ္မမ်ား.................

(အစ္မ၊ႏွစ္မမ်ားဟုဆိုရာ၌မိတူဘတူ၊အစ္မ၊ႏွစ္မမ်ားႏွင္႔တကြမိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲအစ္မႏွစ္မမ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၄....အရီးမ်ား..................

(အရီးမ်ားဟုဆိုရာ၌ဘခင္ႏွင္႔ဘခင္၏အထက္အားလုံးတို႔၏မိတူဘတူ၊မိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲအစ္မႏွစ္မအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၅.....အေဒၚမ်ား............

(အေဒၚမ်ားဟုဆိုရာ၌မိခင္ႏွင္႔တကြမိခင္၏အထက္အဆက္အားလုံးတို႔၏မိတူဘတူ၊မိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲ၊အစ္မညီမမ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၆......ညီ၊အစ္ကို၏သမီးမ်ား..............

(ညီ၊အစ္ကို၏သမီးမ်ားဟုဆိုရာ၌မိတူဘတူ၊မိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲ၊ညီ..အစ္ကိုအားလုံးတို႔၏သမီမ်ားအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၇.....အစ္မ၊ႏွစ္မ၏သမီးမ်ား..................

(အစ္မ၊ႏွစ္မ၏သမီးမ်ားဟုဆိုရာ၌မိတူဘတူ၊မိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲ၊အစ္မ၊ႏွစ္မမ်ား၏သမီးမ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)

၈.....ႏုိ႔တိုက္ေကြ်းဘူးေသာ...ႏို႔ထိမ္းမိခင္မ်ား................

(ႏို႔တိုက္ေကြ်းဘူးေသာ..ႏုိ႔ထိမ္းသည္မိခင္မ်ား.ဟုဆိုရာ၌အစၥလာမ္သာနာကအမိဟူ၍ပင္ေခၚဆိုထားေပသည္။
သို႔ျဖစ္ေပရာႏို႔ထိမ္းသည္သည္မိခင္အရင္း၏စည္းကမ္းခ်က္အတိုင္းျဖစ္ေပသည္။

၉.....ႏို႔စို႔ဘက္အစ္မ၊ႏွမမ်ား...............

(ႏို႔စို႔ဘက္အစ္မ၊ႏွမမ်ားဟုဆိုရာ၌အၾကင္ေယာက်ာၤးကေလးတစ္ေယာက္သည္အၾကင္မိန္းခေလးတစ္ေယာက္၏မိခင္ႏို႔ကို၄င္း၊
ထိုမိန္းခေလး၏ႏို႔ထိမ္းသည္၏ႏို႔ကို၄င္း၊ထို႔အတူအၾကင္မိန္းခေလးတစ္ေယာက္သည္အၾကင္ေယာက်ာၤးေလး၏ႏို႔ထိမ္းသည္၏ႏို႔ကို၄င္း၊
ထိုေယာက်ာၤးေလး၏ႏို႔ထိမ္းသည္၏ႏို႔ကို၄င္း..တခ်ိန္တည္းျဖစ္ေစ၊တျခားစီျဖစ္ေစ၊ႏို႔စို႔ခဲ႔ဘူးေသာ္ထိုေယာက်ုာၤးေလးမ်ားႏွင္႔ထိုမိန္းခေလးမ်ားသည္
အခ်င္းခ်င္းႏို႔စို႔ဘက္ေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္သြားၾကေလသည္။)

၁၀................ဇနီးမိန္းမမ်ား၏မိခင္မ်ား...

(ဇနီးမိန္းမမ်ား၏မိခင္မ်ားဟုဆိုရာ၌ဇနီးမိခင္ႏွင္႔တကြထိုဇနီး၏အထက္အဆက္အားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)
မွတ္ခ်က္............ မိန္းမတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင္႔ထိမ္းျမားရုံႏွင္႔(သံ၀ါသစပ္ယွက္မွဳမျပဳရေသာ္လည္း)ထိုမိန္းမ၏အထက္အဆက္အားလုံးႏွင္႔ထိမ္းျမားျခင္းမျပဳပိုင္ေခ်။

၁၁....မယားပါသမီးမ်ား.......

(မယားပါသမီးမ်ားဟုဆိုရာ၌မယားပါသမီးမ်ားႏွင္႔တကြယင္းတို႔၏ေအာက္ဆက္အားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။)
မွတ္ခ်က္..........
အကယ္၍အၾကင္မိန္းမတစ္ဦးႏွင္႔ထိမ္းျမားျပီးသံ၀ါသမျပဳရေသးလ်င္ထိုမိန္းမအားကြာရွင္းျပီး၍ေသာ္၄င္း၊ထိုမိန္းမေသဆုံးသည္ရိွေသာ္၄င္း၊
ထိုမိန္းမ၏သမီးႏွင္႔ထိမ္းျမားပိုင္ခြင္႔ရိွသည္။
မိမိတို႔၏ရင္ခြင္၌ၾကီးျပင္းေသာမယားပါသမီးမ်ားဟူ၍မိန္႔ဆိုထားေတာ္မူျခင္းမွာျဖစ္ေလ႔ျဖစ္ထရိွသည္ကိုရည္ညႊန္းထားျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။
သီးျခားစည္းကမ္းခ်က္မဟုတ္ေပ။ရင္ခြင္၌ၾကီးျပင္းျခင္းသည္အဓိကအခ်က္မဟုတ္ေပ။

၁၂......သားရင္းမ်ား၏ဇနီးမိန္းမမ်ား.............

(သားရင္းမ်ား၏ဇနီးမိန္းမမ်ားဟုဆိုရာ၌သားရင္းမ်ားႏွင္႔တကြယင္းတို႔၏ေအာက္ဆက္မ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။
သားရင္းဟုမိန္႔ဆိုထားျခင္းဆိုသည္မွာသားရင္မဟုတ္ေသာေမြးစားသားမ်ား၏ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင္႔ကားထိမ္းျမားခြင္႔ရွိေၾကာင္းတည္း။)
ဤအေၾကာင္း..ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္(၃၃း၃၇)တြင္ေတြ႔ရိွရေပသည္။

၁၃......ညီအစ္မ(၂)ေယာက္ကို..တျပိဳင္တည္းထိမ္းျမားပိုင္ခြင္႔မရွိ....

(ညီအစ္မ(၂)ဦးဟုဆိုရာ၌မိတူဘတူ၊မိတူဘကြဲ၊ဘတူမိကြဲ၊ညီအစ္မမ်ား၊ႏို႔စို႔ဘက္ညီအစ္မမ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေပသည္။

၁၄.....လင္ရိွမိန္းမမ်ား.....

(လင္ရိွမိန္းမမ်ားဟုဆိုရာ၌လင္ရိွမိန္းမတစ္ေယာက္ကိုထိုသူ၏ခင္ပြန္းကကြာရွင္း၍လင္ကြာ..(အစ္ဒ္ဒတ္)ရက္မကုန္ဆုံးသမွ်ကာလပတ္လုံးထိုသို႔ေသာမိန္းမတစ္ဦးအားမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၌မွ်ထိမ္းျမားပိုင္ခြင္႔မရိွေပ။
အကယ္၍လင္ရိွမိန္းမတစ္ေယာက္သည္စစ္သု႔ံပန္းအျဖစ္ႏွင္႔အၾကင္မြတ္စလင္မ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏လက္တြင္းသို႔ေရာက္ရိွလာေသာ္၊
ထိုမြတ္စလင္မ္သည္မိမိ၏လက္တြင္းသို႔ေရာက္ရိွလာေသာထိုလင္ရိွမိန္းမအားအစၥလာမ္႔တရားေတာ္ႏွင္႔အညီထိမ္းျမားရယူႏိုင္ေပသည္။)

အစၥလာမ္တရားေတာ္ျမတ္၏ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပ..ျမင္႔ျမတ္ေသာ..ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္အစစအရာရာ....အမွားႏွင္႔အမွန္..အမွန္ႏွင္႔အမွား
ခြဲျခားျပထားေတာ္မူေလသည္။ကမၻာေပၚရိွလူသားမ်ားအားလုံးအမွားႏွင္႔အမွန္ခြဲျခားသိျမင္ျပီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ.......Monday, 9 November 2009

ေက်းဇူးတင္လႊာ...


ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)..အသင္း(၇)ႏွစ္ျပည္႔မိတ္ဆုံစားပြဲ..ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္..
အဖက္ဖက္မွကူညီေပးေသာျမန္မာမြတ္စလင္(မ္္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)အသင္းသား/သူမ်ား.....
မိသားစု၀င္မ်ား....ဤပြဲတြင္အထးူပင္ပန္းၾကတဲ႔..ကိုမ်ဳိးလြင္...ကိုစိုးပိုင္..ခ်က္ျပဳတ္ေပးတဲ႔..ဦးျမင္႔ေအာင္....
ၾကြေရာက္ခ်ီးျမင္႔ၾကေသာ..အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား...
အထူးအေလးေပးတက္ေရာက္ေပးေသာ...ဧည္႔သည္ေတာ္..သာသနာ႔ရံသီအသင္းဥကၠဌ...ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ.ႏွင္႔
အခမ္းအနားသို႔မတက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း.ဖုန္းျဖင္႔ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးေသာအေ၀းမွမိတ္ေဆြမ်ား...အားလုံးအား.....
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ(ဂ်ာမဏီ)မွ.လွဳိက္လွဳိက္လွဲလွဲေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါေၾကာင္း..

Sunday, 8 November 2009

ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..(ဂ်ာမဏီ)..အသင္း(၇)ႏွစ္ျပည္႔..မိတ္ဆုံစားပြဲက်င္းပျခင္း

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)မ်ားဖြဲ႔စည္းထားေသာသာေရးနာေရး၊ႏွင္႔လူမွဳေရးကူညီမွဳအသင္းျဖစ္သည္႔..ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ..ဂ်ာမဏီ)၊
Minority Of Burmese Muslim Affair (Germany)..(M.B.M.A)..အသင္း(၇)ႏွစ္ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္..မိတ္ဆုံစားပြဲကို..၇.၁၁.၂၀၀၉ (စေနေန႔)၊တြင္၊Germanyႏိုင္ငံFrankfurt am Main Höchstျမိဳ႔Pfferrheim St.Josef Kath Kirchengemeinde ခန္းမ၌ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီမွစတင္၍ညေန(၅း၀၀)ထိက်င္းပခဲ႔ပါသည္။
ဤမိတ္ဆုံစားပြဲအခန္းအနားသို႔..ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွတက္ေရာက္ခ်ီးျမင္႔ခ႔ဲၾကပါသည္။ပထမဦးစြာ
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)မ်ား၏သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင္႔ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ေရးမွသည္..တိုင္းရင္းသားစည္လုံးညီညြတ္ေရးဆီသို႔...ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ ယခုမိတ္ဆုံစားပြဲကိုက်င္းပရျခင္းအေၾကာင္းကိုျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ(ဂ်ာမဏီ)အသင္းကိုယ္စား၊ကိုေ၀ဇင္ဦးမွ..အဖြင္႔အမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။
ထို႔ေနာက္အခန္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာေသာတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွအသင္းအတြက္အမွတ္တယစကာမ်ားေျပာၾကားၾကသည္႔အျပင္၊
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေသာအဂၤလန္ႏိုင္ငံမွဧည္႔သည္ေတာ္သာသနာ႔ရံသီဥကၠဌဆရာေတာ္ဦးဥတၱရမွတက္ေရာက္ျပီး၊
တိုင္းရင္းသားအားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္ေစရန္မွတ္သားဖြယ္ၾသ၀ါဒမ်ားကိုေဟာၾကားခဲ႔ပါသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္(မ္)ေရးရာ(ဂ်ာမဏီ)အသင္းမွတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံခ်စ္ၾကည္ေရးမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။
တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွတစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ၾကျပီး၊
ရင္းႏွီးမွဳဖလွယ္ခဲ႔ၾကပါသည္။မိတ္ဆံုစားပြဲကိုစုေပါင္းစားေသာက္ျပီးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။