Tuesday, 5 July 2011

ကဒ္ရ္ညဥ့္ျမတ္အေႀကာင္း

ရမသြာန္လျမတ္၏ ညမ်ားအနက္ ညတစ္ညကုိ ကဒ္ရ္ ညျမတ္ဟုေခၚေလသည္။ ထုိညကား အလြန္ပင္မြန္ျမတ္ "ဘရ္ကတ္" ရွိေသာ ညျဖစ္ေပသည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ- ျမတ္၌ ထုိညကုိ လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္သာျမတ္သည္ဟုမိန္႕ဆိုထားေပသည္။ လေပါင္းတစ္ေထာင္သည္ ၈၃ ႏွစ္. ၄ လျဖစ္ေပသည္။

ကဒ္ရ္ ညဥ့္ျဖစ္ေပၚလာပံု

* ဟဒီးသ္ေတာ္မ်ားတြင္လာရွိသည္မွာ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကိုယ္ေတာ္သည္ လြန္ေလၿပီးေသာ သူမ်ား၏ သက္တမ္းကုိ ႀကည့္ေတာ္မူေလရာ၊ အသက္ရွည္လြန္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ အြမၼတ္သားမ်ာသည္ ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ သက္တမ္းအလြန္တုိေတ ာင္းလွေပသည္။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကုိ လြန္ေလၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္တန္းတူျပဳမူႀကေသာ္လည္း ၎တုိ႕က အသက္ပိုရွည္ေနသျဖင ့္ တန္းတူမျဖစ္ႏုိင္ေ ပ။ ဤသည္ကုိ အစားထုိးရန္ ကဒ္ရ္ ညျမတ္ က်ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဤည ၁ဝ ည ရရွိလိုက္သူသည္ တတ္က္ဒီးရ္ ေကာင္းသူပင္ျဖစ္ေပ သည္။ ထုိညကုိ ေအဗာဒတ္ ျပဳျခင္းျဖင့္ ကုန္လြန္ေစလွ်င္ ပမာဆုိေသာ္ ၈၃၃-ႏွစ္၊ ၄-လ ထက္ပိုေသာျပည့္ဝေသာ ေအဗာဒတ္၏ အက်ိဳးကုိ ရရွိေပမည္။

* အခ်ိဳ႕ဟဒီးေတာ္မ်ာ းအရ သိရသည္မွာ.. ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က ဗနီအစၥရာအီလ္ အနက္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္တိတိ ေဂ်ဟာဒ္ အသွ်င္ျမတ္လမ္းေတာ္တြင္တုိက္ခုိက္
သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ပါးအေၾကာင္းကို ေျပာျပေတာ္မူေလရာ ဆြဟာဗဟ္ (ရေသြ႕ကလႅာဟုအန္တြ- ္မ္) သခင္မ်ားသည္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားႀကေလသည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ ႀကီးက်ယ္ႏုိင္နင္းတံခုိးအာႏုေဘာ္ႏွင္႔ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကဒ္ရ္ ညကုိ ခ်ေပးသနားေတာ္မူျခ င္းျဖစ္ေလသည္။

ဤသို႕ပင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေရ၀ါယတ္ မ်ားလာရွိေပေသးသည္ ။ မည္သုိ႕ေသာ အေႀကာင္းေႀကာင့္ က်ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ဤညသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဆုလာဘ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ သည္။ ဤညသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အသနားေတာ္ျဖစ္သည္- ထုိည၌ အမလ္ ျပဳရန္စြမ္းအားသည္ လည္း အရွင္ျမတ္ေပးသနား ေတာ္မူမွသာလွ်င္ ရမည္ျဖစ္ေလသည္။

* "အင္န္နာ အန္ဇလ္နာဟုိ႕ ဖီးလိုင္း လေသ့လ္ ကဒ္ရ္"… ဧကန္အမွန္ ငါအသႇ်င္ျမတ္က ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကို ကဒ္ရ္ညဥ့္ျမတ္၌ ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့သည္ ။

ဤညကား ခ်မ္းေျမ့ျခင္းအတိ ၿပီးေလသည္။ ဆုိလိုေတာ္မူသည္မွ ာ.. တစ္ညတာလံုး ဖြရစ္ရွတဟ္ မ်ားဘက္မွ မုအ္မင္န္မ်ားအတြက္ ခ်မ္းေျမ့ျခင္းမ်ား သက္ေရာက္ေနေပသည္။ တစ္သုတ္လာ၍ ျပန္သြားႀကေလရာ တစ္သုတ္က ဆင့္ကဲေရာက္လာႀကေပ သည္။

ထုိညသည္ (ထုိဘရ္ကတ္မ်ားျဖင္႔) တစ္ညလံုး ဖြဂ်ရ္အခ်ိန္ထိေနေလသည္။

ကဒ္ရ္ညဥ့္၌ ေအဗာဒတ္ျပဳသူသည္ တစ္သက္လံုးျပဳခဲ့ေသာ ဂုိနာဟ္မ်ားမွခ်မ္ းသာရျခင္းအေႀကာင္း

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ .. အႀကင္သူသည္ ကဒ္ရ္ညျမတ္၌ အီမာန္ႏွင့္တကြ သဝါဗ္၏ မက္ျဖင့္ (ေအဗာဒတ္ ခဝတ္ရန္အတြက္) ရပ္လွ်င္ ထုိသူေနာက္ေနာင္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဂုိနာဟ္မ်ားကုိ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ ေပးေတာ္မူေလသည္။

* ရပ္လွ်င္ဟူ၍ မိန္႕ဆုိျခင္းမွာ …. နမာဇ္ဝတ္ျပဳေနျခင္း၊ ၎အျခားေသာ ေအဗာဒတ္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုိ ဖတ္ျခင္း၊ သစ္က္ရ္ စသည္မ်ား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ေသာင္ဗဟ္ ဆုိသည္မွာ ေနာက္ေနာင္က ျပဳမူခဲ့သည္မ်ားကို သံေဝဂရ၍ ေရွ႕တြင္ မက်ဴးလြန္ေတာ့ေႀကာ င္း ဝန္ခံခ်က္ ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္အႀကင္သူသည္ ဂုိနာဟ္ကဗီရဟ္မ်ား ကုိလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့သူျဖစ္လွ်င္ ကဒ္ရ္ညျမတ္ ၎ မည္သည့္ ေအဗာဒတ္ ျပဳရာ၌ မဆို မိမိက်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကုိ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ ေသာင္ဗဟ္ျပဳရန္ သင့္ေပသည္။ သုိ႕မွသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ျပည့္စံုေသာ ရဟ္မဟ္ သက္ေရာက္ေပမည္။ ဂုိနာဟ္အႀကီးအငယ္မ်ားလည္း ခ်မ္းသာေပးမႈရရွိေ ပမည္။

ကဒ္ရ္ညဥ့္ကုိ မရသူသည္ လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ .. သင္တုိ႕အေပၚ၌ လတစ္လေရာက္လာေပၿပီ ။ ထုိလထဲမွ ညတစ္ညသည္ လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္ သာျမတ္ေပသည္။ အႀကင္သူသည္ ထုိညကုိ လက္လြတ္သြားလွ်င္- ဥပမာဆုိေသာ္.. ေကာင္းမႈအေပါင္းမ်ား လက္မဲ့ျဖစ္သူပင္ျဖ စ္ေပသည္။ ထုိည၏ ေကာင္းမႈမ်ားမရရွာ ေပ။ သုိ႕ေသာ္ ထုိသူသည္ အမွန္ပင္ မရထုိက္ျခင္းေႀကာင္႔ လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အမွန္မွာ ထုိသူသည္ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ေသာ စည္းစိမ္ကုိ လက္လႊတ္ခဲ့သျဖင့္ ထုိသူ လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္း မွာ စဥ္းစားေတြးေတာေနရ န္မလိုေပ။ မီးရထားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေငြအသာျပာအနည္းငယ္ အတြက္ တစ္ညလံုးမအိပ္စက္ပဲကုန္လြန္ေစႀကသည္- အကယ္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀- ေအဗာဒတ္ အတြက္ တစ္ညမအိပ္ပဲေနလွ်င္ခဲယဥ္းဖြယ္ရာမရွိေ ပ။

* ရွဒ္ဒါဒ္ (ရေသြ႕) သခင္သည္ တစ္ညလံုး လူးလြန္႕၍ကုန္လြန္ ေစသည္။ အို.. အသွ်င္ မီးလွ်ံကုိ ေႀကာက္ရြံ႕မႈက ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးအား သက္သက္သာသာအိပ္စက္မႈကို ပ်က္စီးေစပါသည္ ဟုမိန္႕ေတာ္မူေလသည ္။

* ေစြလဟ္ဗင္အသီမ္ (ရေဟ့) သခင္သည္ တစ္ညလံုးနမာဇ္မ်ား ဖတ္ေတာ္မူၿပီး နံနက္တြင္ ဒိုအာေတာင္းသည္မွာ ၊ အို… အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးသည္ဂ်ႏၷတ္ကုိ ေတာင္းႏုိင္ေသာ စြမ္းအားမရွိပါ။ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးကုိမီးလွ်ံ၏ ေဘးမွ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါရန္ကုိပင္ ေတာင္းဆုိအသနားခံပါ၏။

* ေအမာမ္ရွာေဖြအီ (ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္သည္ ရမသြာန္လျမတ္၌ ေန႕-ည နမာဇ္ မ်ားတြင္ ကုရ္အာန္ က်မး္ေတာ္ျမတ္ကုိ အစအဆံုး အႀကိမ္ (၆၀) ဖတ္ေတာ္မူေလသည္။

ကဒ္ရ္ညျမတ္၌ ေကာင္းမႈျပဳသူ၏ ဂုိနာဟ္ ခြ်တ္ကယ္ေတာ္မူျခင္းအေႀကာင္း

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ .. လိုလတြလ္ကဒ္ရ္ ညဥ့္ျမတ္၌ ဂ်စ္ဗ္ရာအီလ္ (အလိုင္ဟစၥလာမ္) သခင္သည္ ဖြရစ္ရွတဟ္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္- မ်ားႏွင့္အတူေလာကကိုဆင္းသက္လာေတာ္- မူေလသည္။ ထုိင္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေလ်ာင္းလ်က္ျဖ စ္ေစ ေအဗာအတ္ ႏွင့္ သစ္က္ရ္ျပဳေနသူမ်ားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မတ္ မဟာကရုဏာ သက္ေရာက္ေစရန္ ဒိုအာ ဆုမြန္မ်ားျပဳႀကေပသည္။

ရွိဳင္ခ္အဗ္ဒြလ္က- ဒင္ရ္ဂ်ီလာနီ (ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္က ဂြန္ယဟ္ က်မ္းတြင္ အစ္ဗ္ႏုိအဗ္မာစ္ (ရေသြ႕) သခင္၏ ဆင့္ျပန္ခ်က္ကို ေရးသားထားသည္မွာ … ဖြရစ္ရွတဟ္မ်ား သည္ ဂ်စ္ဗ္ရာအီလ္ ( အလိုင္ဟစၥလာမ္) သခင္၏အမိန္႕အရ ျမိဳ႕၊ ရြာ၊ ေတာ၊ ေတာင္၊ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာ စသည့္မူစလင္မ်ားရွိသေရြ႕ ေနရာတုိင္း၌အီးဒ္ေ န႕တြင္ သြားေရာက္ လက္ဆက္ႀကေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေခြး၊ ဝက္၊ ေဇနာမူေႀကာင့္ေရခ်ဳိးရန္ရွိသူ၊ သက္ရွိသတၱဝါပံုရွိေသာ အိမ္မ်ားသုိ႕မူ မဝင္ေရာက္ႀကေပ။

* ကဒ္ရ္ညသည္ ရမသြာန္လ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ရက္၏ 'မ'ရက္မ်ားတြင္ရွိသည္။ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ။

ကဒ္ရ္ညဥ့္ျမတ္တြင္ ေတာင္းဆုိရန္ ဒုိအာအေႀကာင္း

"အလႅာဟ္ဟြမ္မ အန္န္နက အဖုဝြန္ တုိ႕ဟစ္ဗြလ္ အဖ္၀ ဖအ္ဖို႕အန္နီ" ..

အဓိပၸာယ္မွာ၊ "အို… အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ ဧကန္မုခ်အသွ်င္သည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါ သည္။ ၎ခ်မ္းသာေပးမႈကိုလ ည္း ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါ သည္။ သုိ႕ရွိရာ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး/ မ ကိုလည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူပါ" ။

စြဖ္ယာန္ေသာင္ရီ ( ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ … ထုိည၌ အျခားေသာ ေအဗာဒတ္မ်ား ေဆာက္တည္မည့္အစား ဒုိအာ၌ ပင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက သာေကာင္းေလသည္။

အစ္ဗ္ႏုိ႕ရဂ်မ္ (ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ… ဒုိအာသက္သက္ပင္မဟုတ္ပဲ အျခားေသာ ေအဗာဒတ္မ်ား ေဆာက္တည္ျခင္းက ပုိ၍ျမတ္ေလသည္။ ဥပမာ။ ။ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ သရဇၥ်ာယ္ျခင္း၊ နမာဇ္ဝတ္ျပဳျခင္း- ဒုိအာဆုမြန္ေတာင္- ျခင္း၊ မုိရာကဗဟ္ စသည္မ်ားျဖစ္ေလသည္။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ.. ဤသည္ေသာ ကုသုိလ္မ်ားပြားၾကရန္ လာရွိသျဖင့္ အားလံုးေသာ ေအဗာဒတ္မ်ားျပဳမူၾကရန္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေပသည္။