Sunday, 17 July 2011

လိုင္လသြလ္ကဒရ္ညၿမတ္အေၾကာင္းရမဇာန္လျမတ္၏ ညဥ့္မ်ားအနက္ တစ္ညဥ့္သည္ လိုင္လသြလ္ကဒရ္ မည္၏။ ထိုညဥ့္သည္ ဗရကသ္ မဂၤလာ ႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျပည့္စံု ေသာ ညဥ့္ျဖစ္၏။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၌ ထိုညဥ့္ကို လေပါင္း တစ္ေထာင္ထက္ပင္ထူး ျမတ္ ေသာညဥ့္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကား ထားေတာ္မူ၏။ လေပါင္းတစ္ေထာင္သည္ ၈၃ ႏွစ္၊ ၄ လ ျဖစ္၏။ ထိုညဥ့္ တစ္ညဥ့္ ကို ေအဗာဒသ္ျပဳရင္း ကုန္လြန္ေစေသာ သူသည္ ၈၃ ႏွစ္၊ ၄ လ ထက္ပိုေသာ ကာလကို ေအဗာဒသ္ျပဳရင္း ကုန္လြန္ေစဘိသကဲ့သို ့ ျဖစ္ေပရာ၊ ယင္းည၌ ေအဗာဒသ္ျပဳခြင့္ ရသူမွာ နဖူးစာေကာင္းသူပင္ျဖစ္၏။ ပိုသည္ဟု ဆုိ ၿခင္း မွာလည္း လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္ မည္မွ်ပိုသည္ကို မသိႏိုင္ေပ။ တန္ဖိုးထားတတ္သူတို ့အဖို ့ အတိုင္း မရွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးျမွင့္ ေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေပရာ ဤဆုလာဘ္သည္ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ႀကီးလွ စြာေသာ ဆုလာဘ္ပင္ ျဖစ္ ေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္သခင္ (စ) က မည္သူမဆို အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္မွုနွင့္ အက်ိဳးစဝါဗ္ကို ရည္စူးလ်က္ ကဒရ္ ညဥ့္၌ ေအဗာဒသ္ ဝတ္ ျပဳခဲ့ေသာ္၊ ထိုသူ၏ အတိတ္မွ ျပစ္မွုဒုစရိုက္မ်ားသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရ သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္ ့ၾကား ေတာ္မူခဲ့၏။ အက်ိဳးစဝါဗ္ကို ရည္စူးျခင္းဟူသည္ ဟန္ေဆာင္မွုမွအစ မလို လားအပ္ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးေတြ မပါ ပဲ ျဖဴစင္စြာ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္ၿမိဳ ့မွု၊ အက်ိဳး စဝါဗ္ရလိုမွုကို ရည္စူးရ မည္ျဖစ္သည္။
ကဒရ္ညၿမတ္အား မည္ကဲ့သို ့ ရွာေဖြၾကမည္နည္း


အာအိရွဟ္သခင္မသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (စ) ၏ မိန္ ့ၾကားခ်က္ကို တဆင့္အမိန္ ့ရွိခဲ့၏။ "အသင္တို ့သည္ ကဒရ္ညဥ့္ ကိုရမဇာန္လ၏ ေနာက္ဆံုး (၁၀) ရက္တြင္ မ, က်ေသာ ညမ်ား၌ ရွာေဖြၾကေလာ့"

သာသနာ့ ပညာရွင္ အမ်ားစု၏ ယူဆခ်က္အရ ရမဇာန္လသည္ (၂၉) ရက္နွင့္ ကုန္ဆံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ရက္ ေပါင္း (၃၀) ႏွင့္ ကုန္ဆံုး သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆံုး (၁၀) ရက္ကား (၂၁) ရက္ညမွ အစျပဳသည္။ ဤ တြက္ကိန္းႏွင့္အညီ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ၾသဝါဒေတာ္ အရ ကဒရ္ညဥ့္ကို (၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉) ရက္ညဥ့္မ်ား တြင္ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။

ကဒရ္ညဥ့္ ရွာေဖြျခင္းအတြက္ အဆိုေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသျဖင့္ လိုရင္းကိုသာ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နားလည္ ေပးပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံပါသည္။ (တူးတူးေလး)


ထိုကဲ့သို ့ ကဒရ္ညဥ့္အား ရွာေဖြရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူမ်ားသည္ တညဥ့္တည္းႏွင့္ ေရာင့္ရဲမေနၾကရန္ ရည္ရြယ္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္ ့ရွိေလသည္။ ထို ့ေနာက္ ကဒရ္ညဥ့္မွာ (၂၇) ရက္ညျဖစ္ေၾကာင္း အူဗိုက္ ယစ္ဗ္ႏုကအ္ဗ္ သခင္သည္ က်ိန္၍ေျပာၾကား ေလ သည္။ အလားတူပင္ မ်ားစြာေသာ သာဝကႀကီးတို ့ သည္ ကဒရ္ညဥ့္သည္ (၂၇) ရက္ညျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆၾက၏။
ကဒရ္ညၿမတ္အား ရက္ကန္ ့သတ္ သတ္မွတ္ေပးမွု ထာဝရရုပ္သိမ္းခံရျခင္း အေၾကာင္းရင္း


အုဗါဒဟ္သခင္ အမိန္ ့ရွိ၏။ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ (စ) သခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့အား ကဒရ္ညဥ့္၏သတင္းကို မိန္ ့ၾကား ေတာ္မူရန္ အျပင္သို ့ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ရာ မြတ္ဆလင္ႏွစ္ဦးတို ့မွာ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ေနၾကေလ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ သခင္ (စ) က "ငါ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္သည္ အသင္တို ့အား ကဒရ္ညဥ့္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္း ေပးေတာ္မူရန္ ထြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း မည္သူမည္ဝါတို ့ ႏွစ္ဦးမွာ စကားမ်ားေနၾကေသာေၾကာင့္ ကဒရ္ညဥ့္၏ ကန္ ့သတ္ေပးမွုအား ရုပ္သိမ္း ျခင္းခံရေလၿပီ။ ဤသည္လည္း အသင္တို ့အဖို ့ အရွင္ ္ၿမတ္ ထံေတာ္မွ အေကာင္းျဖစ္တန္ရာ၏။ သို ့ျဖစ္ရာ ယခုမူ ထိုညဥ့္ကို (၉) ရက္ေျမာက္၊ (၇) ရက္ေျမာက္၊ (၅) ရက္ ေျမာက္ည မ်ားတြင္ ရွာေဖြၾကေလာ့" ဟု မိန္ ့ၾကားေတာ္မူ၏။

အထက္ပါ ၾသဝါဒေတာ္တြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ စဥ္းစားသင့္သည္။

(က) ပထမဆံုးႏွင့္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအခ်က္မွာ စကားမ်ားျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ယင္းသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ဆိုးရြားသည္မူ ယင္း ေၾကာင့္ ကဒရ္ညဥ့္ ကန္ ့သတ္ေပးမွုကို ထာဝရရုပ္သိမ္းျခင္းခံ လိုက္ရ၏။ အမွန္စင္ စစ္ ေသာ္ ကား စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ျခင္းမွာ ဗရ ကသ္ မဂၤလာမ်ား လက္လြတ္ေအာင္ ျပဳစၿမဲပင္ျဖစ္၏။ နဗီတမန္ ေတာ္ျမတ္သခင္ (စ) က အခ်င္းခ်င္းသင့္ျမတ္စြာ ဆက္ဆံျခင္းသည္ နမာဇ္၊ ရိုဇာႏွင့္ ဆဒကဟ္တို ့ထက္ အထူးျမတ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားရန္ျဖစ္ျခင္းသည္ သာသနာေတာ္ကို တံုးပစ္ သည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္ ့ၾကားေတာ္မူ၏။ ေလာကီ ေရး အား အဓိကထားသူတို ့ကို ဖယ္ထားဘိဦး အလြန္ရွည္လ်ား ေသာ သတ္စ္ဗီ စိပ္သူမ်ားႏွင့္ သာသနာေရးကို အဓိကထားပါသည္ဟု ဆိုသူတို ့သည္ပင္လ်င္ အခ်င္းခ်င္း အၿမဲမျပတ္ရန္ျဖစ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ၄င္းတို ့အေနႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ မိန္ ့ၾကားခ်က္ကို ဦးစြာပထမ ေလး ေလးနက္နက္သံုးသပ္သင့္သည္။ ထို ့ေနာက္ မိမိတို ့ ဂုဏ္ ေမာက္ လ်က္ရွိေသာ မိမိတို ့၏ သာသနာ အတြက္ ေတြးေတာၾကရမည္။ မိမိတို ့မွာ သာသနာ့ဂုဏ္ေမာက္ ေန၍သာ သင့္ျမတ္မွုရယူရန္ ကမ္း လွမ္္းျခင္းမ်ားကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳေနၾကသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကၽြန္ုပ္ တို ့သည္ ရန္ျဖစ္လိုေဇာ ေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ဂရုမစိုက္ၾကေပ။ အလႅာအရွင္ ၿမတ္ႏွင့္ တမန္ ေတာ္ျမတ္ (စ) ၏ မိန္ ့ၾကား ခ်က္တို ့ကိုလည္း သတိမမူၾကေတာ့ေပ။

ယေန ့ သူတစ္ပါးတို ့၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ႀကံစည္ေနသူမ်ားသည္ မိမိတကိုယ္တည္း ရွိေန ခ်ိန္ တြင္ မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္ မိမိတို ့၏ သိကၡာကို မည္မွ်ထိခိုက္ေစၾကသည္၊ ၄င္းအျပင္ မိမိတို ့၏ ယုတ္ညံ့သိမ္ ဖ်င္း ေသာ အျပဳအမူမ်ား ေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္၏အျမင္၌ အဘယ္မွ်ေလာက္ ဂုဏ္ သေရ က်ဆံုးေနၾက သည္ ကို ေလးနက္စြာစဥ္းစားသင့္ၾကသည္။

(ခ) ဒုတိယအခ်က္မွာ အရွင္ျမတ္၏ နက္နဲသိမ္ေမြ ့ေသာ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံုတရားကို ေက်နပ္စြာ သေဘာတူ လက္ခံျခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ စင္စစ္မွာ ကဒရ္ညဥ့္သတ္မွတ္ျခင္းကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းသည္ အျမင္ အားျဖင့္ ႀကီးစြာ ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို ရုပ္သိမ္းခံ ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို ့ရာတြင္ ဤကိစၥမွာ အရွင္ျမတ္ စီရင္ အပ္ေသာ ကိစၥျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (စ) က ဤသည္ပင္ အသင္ တို ့အဖို ့ အေကာင္းျဖစ္ တန္ရာ၏ဟု မိန္ ့ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

(ဂ) တတိယတစ္ခ်က္မွာ လိုင္လသြလ္ကဒရ္ကို ရွာေဖြရန္ (၉) ရက္ေျမာက္၊ (၇) ရက္ေျမာက္၊ (၅) ရက္ ေျမာက္ညမ်ား ဟူ၍ ညႊန္ ္ၾကား ေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ အျခား ၾသဝါဒေတာ္မ်ားကိုပါ စုေပါင္းေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ဤေဖာ္ျပပါသံုးညလံုး မွာ ေနာက္ဆံုး (၁၀) ရက္၏ ညဥ့္မ်ား၌သာ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာလွ၏။

ထို ့ေၾကာင့္ ပညာရွင္တို ့က ကဒရ္ညဥ့္ကို လွ်ိဳ ့ဝွက္ထားျခင္း၌ အခ်ိဳ ့ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾက၏။
(၁) အကယ္၍ သတ္မွတ္ရက္ ရွိေနလ်င္ မ်ားစြာေသာ ေပါ့ဆသူမ်ားသည္ အျခားညဥ့္မ်ားကို လံုးဝလစ္လ်ဴရွု ့ၾက မည္။ ယခုေသာ္ ရွာေဖြလိုသူမ်ားအေနနွင့္ ယေန ့ညပင္ ကဒရ္ညဥ့္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေသာအား ျဖင့္ တစ္ညဥ့္ထက္ပို၍ ေအဗာဒသ္ျပဳရန္ အေၾကာင္းညီညြတ္ႏိုင္၏။

(၂) မ်ားစြာေသာသူတို ့မွာ ျပစ္မွုမက်ဴးလြန္ပဲ မေနႏိုင္ၾကေခ်။ ကဒရ္ညဥ့္သတ္မွတ္ထားသည္ျဖစ္မူ သိလ်က္ ႏွင့္ပင္ ယင္းည၌ ျပစ္မွု က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ္ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္၏။ (တရံေရာအခါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (စ) ဗလီေက်ာင္း ေတာ္သို ့ ႂကြေရာက္ ေတာ္ မူခဲ့ ရာ ဆဟာဗီတစ္ပါး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ကို ေတြ ့ ၏။ ကိုယ္ ေတာ္က အလီသခင္အား ဝူဒူ ၿပဳရန္ ႏိွုးခိုင္းေတာ္မူ၏။ အလီသခင္ သည္ အမိန္ ့ေတာ္အရ ႏွုိးၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္အား "ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္း မွု ကို လက္မေႏွးပဲ ျပဳလုပ္ေတာ္မူေလ့ရွိပါလ်က္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္မႏွုိးပါသနည္း" ဟုေလွ်ာက္ တင္ရာ "မေတာ္တဆ ထိုသူ ျငင္းခဲ့လ်င္ ငါ ကိုယ္ေတာ ္ျမတ္ ႏွုိးသည္ကို ျငင္းပယ္ေသာေၾကာင့္ ကာဖရ္ျဖစ္သြား မည္ ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ သင့္အားႏွုိးခိုင္း ေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ သင္ႏွုိးသည္ကို ျငင္း ပယ္ျခင္းအားျဖင့္ ကာဖရ္ မျဖစ္ေပ" ဟုျပန္ ၾကား ေတာ္မူ၏။ ထိုနည္း တူစြာ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ ဂရုဏာေတာ္သည္လည္း ဘုန္း က်က္သေရနွင့္ ျပည့္စံုလွစြာ ေသာ ထိုညဥ့္၌ သိပါလ်က္ တစံုတေယာက္သည္ အတင့္ရဲစြာ ျပစ္မွုက်ဴးလြန္သည္ကို မလိုလားေပ။

(၃) ထိုညဥ့္သည္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္လ်င္ အကယ္၍ တစံုတေယာက္သည္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ထိုညဥ့္ ကို လက္ လႊတ္ခဲ့ရ သည္ ရွိေသာ္ ေအဗာဒသ္ျပဳခြင့္ မရလိုက္ဟု အားငယ္ေနေပလိမ့္မည္။ ယခု သတ္မွတ္ မထားခဲ့၍ လူတိုင္း သည္ ရမဇာန္လအတြင္းအနည္း ဆံုး တစ္ည ႏွစ္ညေတာ့ ေအဗာဒသ္ ျပဳခြင့္ရသြား သည္သာ။

(၄) ကဒရ္ညဥ့္ကို ရွာေဖြရန္ ကုန္လြန္ေစခဲ့ေသာ ညဥ့္မ်ား၏အေရအတြက္နွင့္အမွ် အက်ိဳးစဝါဗ္ကို သက္သက္ ရဦး မည္ျဖစ္သည္။

(၅) ရမဇာန္လ၌ ေအဗာဒသ္ျပဳၾကေသာေၾကာင့္ အရွင္ျမတ္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ေရွ ့ဝယ္ ဂုဏ္ယူ ေလ့ရွိ ေတာ္ မူေၾကာင္း သိရွိရ၏။ ယခုကဲ့သို ့ အေျခအေန၌ပို၍ အခြင့္ေကာင္းရွိေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ ကား အတိ အက် မသိပဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္တန္ သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ ညဥ့္လံုးေပါက္ ေအဗာဒသ္ ျပဳရာ၌ လံုးပမ္း ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


ထိုမွတပါးလည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိေနေပေသးသည္။ ဤကဲ့သို ့ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ အရွင္ျမတ္ သည္ ယခုကဲ့သို ့အေရး ပါ အရာေရာက္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးကို လ်ိဳ ့ဝွက္ထားေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ အစၥေမ အအ္ဇမ္ ကို လ်ိဳ ့ဝွက္ထားေတာ္မူ၏။ အလားတူပင္ ေသာၾကာေန ့ တြင္ ဆုမြန္ဒိုအာကို ကဗူလ္ျဖစ္ ေသာ သီးသန္ ့အခ်ိန္တခ်ိန္ရွိရာ ယင္းအခ်ိန္ ကို လည္း လ်ိဳ ့ဝွက္ထားေတာ္မူ၏။ အလားတူပင္ အျခားမ်ားစြာေသာ ကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္၏။ အက်ိဳးစဝါဗ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးေသာ သူ အေန ျဖင့္ ထူးျမတ္ေသာ ရမဇာန္လ၏ ထူးျမတ္ ေသာည တစ္ညရွာေဖြရန္ ၁၀ ရက္ ၁၁ ရက္ မအိပ္ပဲ ေအဗာဒသ္ျပဳျခင္းသည္ ခဲယဥ္း လွ မည္မဟုတ္ဟု ထင္ပါသည္။


မွတ္ခ်က္။ ။ ေရွခြလ္ဟဒီစ္ ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာ မုဟမၼဒ္ ဇကရီးယား ရဟ္မသြလႅာဟိ အလိုက္ဟ္ ထုတ္ ေဝ ေသာ ဖဇာအိေလ ရမဇာန္ စာအုပ္မွကုိးကား၍ ေကာက္ႏွုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္...Website..မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ရမသြာန္လၿမတ္ ႏွင္႔လိုင္လသြလ္ကဒရ္ညၿမတ္အေၾကာင္း
ရမသြာန္လျမတ္သည္ မဂၤလာ ဗရကတ္ အျဖာျဖာႏွင့္ အထူးျပည့္စံုေသာ ထူးကဲ မြန္ျမတ္သည့္ လ ျဖစ္ သည္။ ထိုလ ျမတ္တြင္ က်မ္းေတာ ္ျမတ္ ကုရ္အာန္က် ေရာက္ခဲ့ သည္။ ထိုလျမတ္တြင္ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ အရြယ္ေရာက္ ၿပီးသူ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚတြင္ ဖြရသ္ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ထိုလျမတ္ သည္ အျခားလမ်ားထက္ေကာင္း မႈကုသိုလ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ေျမာက္ျမားစြာ ေသာ အေၾကာင္း မ်ားကို အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္း ထားရွိေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ထိုလျမတ္ရမသြာန္ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ (မြတ္စလင္မ္) လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအား ထိုလ ျမတ္ ၏ ထူးကဲျမင့္ျမတ္မႈမ်ားႏွင့္ မဂၤလာ အျဖာျဖာကို ရယူခံစားရန္အတြက္ လျမတ္ ရမသြာန္ မေရာက္မီ ယွအ္ဗါန္လ၏ ေနာက္ဆံုး ေန႔ရက္တြင္ တင္ဝကိ၍ တရားေတာ္ မ်ားကို ေဟာၾကားညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ေဟာၾကားညႊန္ျပမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ လျမတ္ရမသြာန္၏ ထူးျမတ္မႈမိန္႔ခြန္း ေတာ္ကို စြဟာဗါသာ၀ကႀကီး စလ္မာန္က တင္ျပခဲ့သည္မွာ ----
အို-- လူသားအေပါင္းတို႔ ႀကီးက်ယ္မြန္ျမတ္လွေသာ လတစ္လသည္ မၾကာမီ အသင္တို႔ ထံသို႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့ မည္။(ထိုလျမတ္ သည္) မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ လ ျဖစ္သည္။ ထိုလျမတ္အတြင္း၌ လေပါင္း တစ္ေထာင္ထက္ ထူးကဲ ေကာင္းျမတ္သည့္ (လိုက္ လတုလ္ကဒ္ဒရ္) ညတစ္ညပါရွိသည္။ အလ’ာဟ္အရွင္သည္ ထိုလျမတ္၌ ေစြယာမ္ ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းကို (ဖြရ္သ္) တာ၀န္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပဌာန္းထား ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ညအခ်ိန္တြင္ ႏိုးၾကားလ်က္ တရားအားထုတ္ၪပက်င့္ေဆာက္တည္ျခင္းကို (သေစာင္၀ုအ္) အက်ိဳးကုသုိလ္ (ဆြ၀ါဗ္) ရရွိေစရန္အတြက္ ၪပေပးထားေတာ္မူခဲ့သည္။ မည္သူမဆို ထိုလျမတ္၌ ေကာင္းမႈတစ္ခု ၪပက်င့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အျခားလ မ်ား၌ (ဖြရသ္) တာ၀န္ရွိေသာ က်င့္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ ၪပက်င့္ သည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳး(ဆြ၀ါဗ္) ရရွိေပမည္။ မည္သူမဆို ထိုလျမတ္၌ တာ၀န္ရွိ ေသာ (ဖြရသ္) က်င့္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ေက်ပြန္စြာ ၪပက်င့္ေဆာက္တည္ခဲ့မည္ဆို လွ်င္ ထိုသို႔ၪပက်င့္ေဆာက္တည္သူသည္ အျခားလမ်ားတြင္ (ဖြရသ္) က်င့္ေဆာက္တည္မႈ ေပါင္း (၇၀) ခုႏွစ္ဆယ္ ၪပက်င့္ ေဆာက္တည္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ (အက်ိဳးတူ) ရရွိမည္ျဖစ္ ေပသည္။ ထိုလျမတ္သည္ (စြဗရ္)သည္း ခံျခင္းတရား ထားရွိရမည့္ လျဖစ္သည္။ (စြဗရ္) သည္းခံျခင္းတရား၏ (ဆြ၀ါဗ္) အက်ိဳး သည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုလျမတ္သည္ သနား က႐ုဏာ ထားရွိရေသာ လျမတ္ျဖစ္၏။ ထိုလျမတ္တြင္ မုအ္မင္န္ ယံုၾကည္သူမ်ား အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားျပားစြာ လလည္းျဖစ္သည္။
မည္သူမဆို ထိုလျမတ္၌ (ေစြယာမ္)ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား (အိဖ္တာရ္) ေစြယာမ္ဥပုသ္ထြက္ ခ်ိန္တြင္ ေကြၽးေမြး ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသို႔ေကြၽးေမြးသူ၏ ျပစ္မႈမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီး ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမီးမွလြတ္ေျမာက္ မႈ ရရွိမည္ျဖစ္ ေပ သည္။ ေစြယာမ္ဥပုသ္ထြက္ခ်ိန္ (ေစြယာမ္)ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူအား ေကြၽးေမြးသူသည္ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူ၏ အက်ိဳး(ဆြ၀ါဗ္) ပမာတူ ရရွိေပမည္။ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူတြင္လည္း အက်ိဳး(ဆြ၀ါဗ္)အနည္းငယ္မွ်ပင္ ေလ်ာ့နည္း သြားမည္ မဟုတ္ပါ ဟု တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။
စြဟာဗါ သာ၀ကႀကီးမ်ားက အထက္ပါ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ မိန္႔ခြန္းေတာ္ကို ၾကားနာခဲ့ၾကသည့္အခါေလွ်ာက္ထား တင္ျပၾက သည္မွာ-အိုအလ’ာဟ္၏ တမန္ေတာ္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔သည္ (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ ေစာင့္ထိန္းသူအား (အိဖ္တြာရ္) ေစြယာမ္ဥပုသ္ ထြက္ ခ်ိန္ တြင္ လွဴဒါန္းေကြၽးေမြးႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး မရွိၾကပါဟု ေလွ်ာက္ထား တင္ျပခဲ့ၾက၏။ (ထိုအခါ) တမန္ေတာ္ျမတ္က ဆက္ လက္မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္မွာ မည္သူမဆို (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းသူအား (အိဖ္တာရ္) (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ထြက္ခ်ိန္တြင္ ႏို႔တစ္ က်ိဳက္သို႔မဟုတ္ စြန္ပုလြံသီးတစ္လံုးသို႔မဟုတ္ ေရတစ္က်ိဳက္ ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေကြၽးေမြးခဲ့ မည္ဆိုလ်င္လည္း ထိုသို႔ေကြၽးေမြး သူအား အလ’ာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ထိုအက်ိဳးကုသိုလ္ (ဆြ၀ါဗ္)ကို ေပးေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။ မည္သူမဆို (ေစြယာမ္) ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္း သူအား ဗိုက္ျပည့္၀ေအာင္ ေကြၽးေမြးခဲ့မည္ဆို လွ်င္ အလ’ာဟ္အရွင္သည္ ထို သူအား ငါတမန္ေတာ္ျမတ္၏ (ေကာင္စရ္) ေရကန္ ေတာ္မွ ေရကို တိုက္ေကြၽးေတာ္မူေပမည္။ ထိုေရကန္ေတာ္မွ ေရကို ေသာက္ ၿပီးလွ်င္ ထိုသူသည္ ဂ်ႏၷတ္သုခဘံုသို႔ ၀င္ေရာက္သည္ထိ ေရဆာ ေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္း ရွိေတာ့ မည္ မဟုတ္ေပဟု မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့၏။ ထိုလျမတ္၏ ပထမ ဆယ္ရက္ ပိုင္းသည္ (ရဟ္မတ္) က႐ုဏာ ေတာ္ ရရွိခံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ဒုတိယ ဆယ္ရက္ ပိုင္းသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ၪပျခင္းခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တတိယပိုင္း ဆယ္ရက္သည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲမီးမွ လြတ္ေျမာက္ အာင္ျမင္မႈ ၪပျခင္း ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။မည္သူမဆို မိမိပိုင္ (မမ္လူက္) လုပ္သားအား ထိုလျမတ္တြင္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အား ေလ်ာ့ေပါ့၍ ခိုင္းေစခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူအား အလ’ာဟ္အရွင္သည္ (မဂ္ေဖြရတ္) ျပစ္မႈ ဒုစ႐ုိက္ မ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ ေပးေတာ္မူမည္။ ထိုေနာက္ထိုသူအား ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲမီးမွ ကင္းေ၀း လြတ္ေျမာက္ေစ ေတာ္မူ ေပ မည္ဟု မိန္႔ခြန္း>မက္ၾကားေတာ္ ကင္းေ၀းလြတ္ ေျမာက္ ေစ ေတာ္မူေပမည္ဟု မိန္႔ခြန္း>မက္ၾကားေတာ္ ကင္းေ၀းလြတ္ ေျမာက္ ေစ ေတာ္ မူေပ မည္ဟု မိန္႔ခြန္း>မက္ ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္ အေရး ေပၚ ကိစၥမ်ားေပၚေပါက္လာပါက အေျခ အေနႏွင့္ စပ္မိ ဟပ္မိေသာ ၾသ၀ါဒ ေတာ္မ်ားကို မိမိ ေနာက္လိုက္တပည့္ (စြဟာဗါ) သာ၀ကႀကီးမ်ားအား တရားေတာ္မ်ား ေဟာၾကား
ညႊန္ျပေတာ္မူေလ့ရွိခဲ့သည္။တမန္ေတာ္ျမတ္လက္ထက္ေတာ္တြင္ေနၾကတ္မႈျဖစ္ေပၚခဲ့၏။ အတိတ္ေခတ္ အာရဗ္လူမ်ိဳးတို႔သည္
ေနၾကတ္ျခင္း သည္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ထူး တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ ေမြးဖြားျခင္းသို႔မဟုတ္ ေသဆံုး ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္ဟု အစဥ္အလာအားျဖင့္ လြဲမွားစြာ ထင္မွတ္ယံုၾကည္ခဲ့ၾက၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏သားေတာ္ အီဘရာဟီမ္ ကြယ္လြန္ေသ ဆံုးေသာေန႔တြင္ ေနၾကတ္ေသာေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ခဲ့၏။ထိုကဲ့သို႔ ေနၾကတ္ျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္၏သားေတာ္ အီဘရာဟီမ္ ကြယ္လြန္ ေသဆံုး ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကေျပာဆိုခဲ့ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ လြဲမွားစြာ ထင္မွတ္ယံုၾကည္ ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားကို တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကားသိေတာ္မူ ေသာအခါ ဤကဲ့သို႔ မွားယြင္းေသာ အစြဲလြဲမွားေသာ ထင္မွတ္ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္ မမွန္ကန္မွားယြင္း ေၾကာင္း ကို မိမိ၏ ေနာက္လိုက္တပည့္ (စြဟာဗါ) သာ၀ကႀကီးမ်ားအား တရားေတာ္ မ်ားေဟာၾကား၍ အမွားကို အမွန္ျဖင့္ ၪပျပင္ေပး ေတာ္မူခဲ့၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္အား ဂုဏ္ေတာ္မႊမ္းၿပီးေနာက္ အိုလူသားတို႔ မုခ်ဧကန္ ထိုေနႏွင့္လ တို႔ သည္ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားအနက္မွ သက္ေသ လကၡဏာေတာ္ ႏွစ္ပါးသာျဖစ္သည္။ လူသား တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ (ေမြးဖြား)ေသဆံုး သည့္အတြက္ ေနႏွင့္လၾကတ္ရသည္ မဟုတ္ေပ။ ယခင္တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် ငါမျမင္ခဲ့ဘူး ေသာ အရာကို ငါ၏ရပ္တည္ေသာ ဤေနရာမွပင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ငါသည္ ဂ်ႏၷတ္ႏွင့္ ဂ်ဟႏၷမ္တို႔ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ငါ့ထံ သို႔ဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ က်ေရာက္ခဲ့သည္မွာအသင္ တို႔သည္သခ်ႋဳင္းတြင္း၌ဒဂ်္ဂ်ာလ္၏အစမ္းအသပ္ခံၾကရသည္ ကဲ့သို႔ အစမ္းသပ္ခံၾက ရ မည္။ အသင္တို႔ အနက္ လူတိုင္းထံသို႔ (စစ္ေဆးေမးျမန္းသူ) ေရာက္ရွိလာမည္။ ထိုစစ္ ေဆးေမးျမန္း သူက ဤပုဂိၢဳလ္ (တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္၏ အသိတြင္ ဘာမ်ားသိျမင္ယံုၾကည္ထားပါသလဲဟု ေမး ျမန္းေတာ္မူလိမ့္မည္။ အီမာန္ ယံုၾကည္သူ (မုအ္ျမင္န္) ျဖစ္ခဲ့ပါက ဤပုဂိၢဳလ္သည္ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (ရစူလ္) တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ သက္ေသလကၡဏာ အေထာက္ အထားမ်ားႏွင့္အတူ တရားေတာ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာခဲ့ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္^ကြၽန္မတို႔သည္ လက္ခံနာယူက်င့္မူ ခဲ့ၾကပါသည္ဟု ေျဖၾကားေပမည္။ ဒြိဟသံသရွိသူ မယံုၾကည္သူကမူ ကြၽန္ေတာ္^ကြၽန္မသည္ လူမ်ားေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ၾကား ခဲ့ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္^ ကြၽန္မလည္း သံေယာင္ဖမ္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းသာ ရွိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္^ကြၽန္မဘာမွ်မသိပါဟု ေျဖၾကား ေျပာ ဆိုမည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ဆက္လက္မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ ငါ့ေရွ႕ သို႔ေရာက္ရွိလာသည္။ယင္းျပႆနာမ်ား တြင္ အသင္ တို႔ လည္းပါ၀င္ ပတ္သက္ေနၾက သည္။ ငါ့ေရွ႕ေမွာက္ဂ်ႏၷတ္လည္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ငါအလိုဆႏၵရွိခဲ့လွ်င္ ဂ်ႏၷတ္ မွ (အသီးအႏွံ) အခိုင္မ်ား ကိုပင္ ငါဆြတ္ခူးယူႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ငါသည္ ငါ၏လက္ကို ဆုတ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ ငါ၏ေရွ႕ ေမွာက္တြင္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲလည္း ေရာက္ လာသည္။ ထိုဂ်ဟႏၷမ္ငရဲတြင္ ငါသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ထိုအမ်ိဳး သမီးသည္ ေၾကာင္ကေလး တစ္ေကာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခံေနရသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ အဆိုပါေၾကာင္ကေလးကုိ တုပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ အစာလည္းမေကြၽး၊ ေရ လည္း မတိုက္ သဘာ ၀အေလ်ာက္ ေျမေပၚတြင္ရွိေနေသာ ပိုးမႊားမ်ားကို စားေသာက္ႏိုင္ရန္ လႊတ္လည္းမေပးခဲ့ေပ။ ငါသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲတြင္းမွ အဘူဆိုမာမဟ္ႏွင့္ အမရ္အိဗ္ႏုမာ လိက္ တို႔ကို လည္းျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သူသည္ သူ၏အူ မ်ားကို ဆြဲထုတ္၍ ငရဲမီးထဲသို႔ ပစ္ခ်ေနသည္။ သူတို႔သည္ ေနႀကတ္လႀကတ္ျခင္းမွာ ျမင့္ျမတ္ထူးကဲသည္။ ပုဂိၢဳလ္ထူးတစ္ဦး တစ္ေယာက္ (ေမြးဖြားျခင္း)ေသဆံုးျခင္း အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆို(ယံုၾကည္)ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမွန္မွာ ေနႏွင့္လမွာ အလ’ာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သက္ေသ လကၡဏာေတာ္မ်ားအနက္မွ သက္ေသလကၡဏာေတာ္ႏွစ္ပါး သာျဖစ္သည္။ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ ထိုလကၡဏာေတာ္ႏွစ္ပါးကို အသင္တို႔ အား ျပထားေတာ္မူထားသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အသင္တို႔ သည္ ေနႀကတ္လႀကတ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကလွ်င္ ေနႀကတ္လႀကတ္ရာမွ ၾကည္ လင္ သြားသည္ (လြတ္ေျမာက္သြားသည္) အထိ စြလာသ္ေဆာက္တည္မႈ ျပဳ႕ၾကကုန္။ (စြဟီဟ္ မြတ္စလင္မ္က်မ္း ပထမတြဲ)

Thursday, 7 July 2011

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ လူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

သာသနာ့ဦးေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ ဆုိ္င္ရာ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားသူေတြဟာ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ဂ်ာမဏီ ႏုိ္င္ငံရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr. Markus Loning ကုိ သြားေရာက္ ေတြ ့ဆုံခဲ့ပါတယ္။
ဒီအဖြဲ႔မွာ သာသနာ့ ဦးေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ ဆုိ္င္ရာ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ဥေရာပ ကုိယ္စားလွယ္ အရွင္ ေကာဝိဒ၊ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အတြင္းေရးမႈး ဦးေအာင္ထူး နဲ ့ Burma Euro Germany မွ ဦးေအာင္သူ တုုိ ့ပါ၀င္ျပီး ဂ်ာမဏီ အစုိးရ ရုံးစုိက္ရာ ဘာလင္ၿမိဳ ့ ႏို္င္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဂ်ာမဏီ ႏုိ္င္ငံရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးကုိ သြားေရာက္ ေတြ ့ဆုံခဲ့တာပါ။

Mr. Markus Loning ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သြားေရာကျ္ပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ အပါအ၀င္ တျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာမွာ ေလ့လာ ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြကုိ သိလုိတဲ့ အတြက္ အခုလုိ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆြစ္ဇာလန္ နုိင္ငံမွာ သီတင္းသုံး ေနထုိင္သူ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္ အရွင္ ေကာဝိဒ က ရွင္းလင္း မိိန္႔ၾကားပါတယ္။

၂ နာရီခန္ ့ၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့ အဲဒီ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကေလး အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းမွ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦးဂမီ ၻရ ေရးသားေပးပုိ႔တဲ့ ေမတၱာ လမ္းစဥ္ က်င့္သုံးၾကဖုိ ့တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္စာ ကုိလည္း အဂၤလိပ္ ဘာသာ ျပန္ဆိုကာ ေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိ ့သိရပါတယ္။ အရွင္ဂမီ ၻရ ရဲ႕စာမွာ ေဖၚျပပါရွိခ်က္ေတြကုိ ဦးေကာဝိဒ က အခုလုိ ရွင္းျပပါတယ္။

"အာဃာတ မထားၾကဖုိ႔၊ ကုိယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးကုိ ေရွ႕ရွဳျပီး စကားေျပာၾကဖုိ႔၊ ဒီလုိ စကားေတြ ေျပာမွလည္း ျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စရမလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ အခုဘဲ စလုိက္ပါဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေပါ့။ စတာက ေနာက္က်မယ္ဆုိရင္ ျပႆနာေတြဟာ ပုိျပီး ၾကီးထြားလာမယ္။ အဲဒီလုိ ေမတၱာကုိ အေျခခံျပီးေတာ့ ဦးဂမီ ၻရ က ေရးတာေပါ့။ ဒါကုိ ဦးပဥၥင္းတုိ႔က ဘာသာျပန္ျပီးေတာ့ သူ႔ကုိ ေပးခဲ့တယ္။"

ျမန္မာဘာသာနဲ ့ေရးသားထားတဲ့ အရွင္ဂမီ ၻရရဲ့ မူရင္းစာကုိ ဘာလင္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ာမဏီ ႏုိ္င္ငံဆုိ္င္ရာ ျမန္မာသံရုံး ကုိလည္း ေပးပုိ ့ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။
RFA..မွ..ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Tuesday, 5 July 2011

ကဒ္ရ္ညဥ့္ျမတ္အေႀကာင္း

ရမသြာန္လျမတ္၏ ညမ်ားအနက္ ညတစ္ညကုိ ကဒ္ရ္ ညျမတ္ဟုေခၚေလသည္။ ထုိညကား အလြန္ပင္မြန္ျမတ္ "ဘရ္ကတ္" ရွိေသာ ညျဖစ္ေပသည္။ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ- ျမတ္၌ ထုိညကုိ လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္သာျမတ္သည္ဟုမိန္႕ဆိုထားေပသည္။ လေပါင္းတစ္ေထာင္သည္ ၈၃ ႏွစ္. ၄ လျဖစ္ေပသည္။

ကဒ္ရ္ ညဥ့္ျဖစ္ေပၚလာပံု

* ဟဒီးသ္ေတာ္မ်ားတြင္လာရွိသည္မွာ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကိုယ္ေတာ္သည္ လြန္ေလၿပီးေသာ သူမ်ား၏ သက္တမ္းကုိ ႀကည့္ေတာ္မူေလရာ၊ အသက္ရွည္လြန္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ အြမၼတ္သားမ်ာသည္ ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ သက္တမ္းအလြန္တုိေတ ာင္းလွေပသည္။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကုိ လြန္ေလၿပီးေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္တန္းတူျပဳမူႀကေသာ္လည္း ၎တုိ႕က အသက္ပိုရွည္ေနသျဖင ့္ တန္းတူမျဖစ္ႏုိင္ေ ပ။ ဤသည္ကုိ အစားထုိးရန္ ကဒ္ရ္ ညျမတ္ က်ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဤည ၁ဝ ည ရရွိလိုက္သူသည္ တတ္က္ဒီးရ္ ေကာင္းသူပင္ျဖစ္ေပ သည္။ ထုိညကုိ ေအဗာဒတ္ ျပဳျခင္းျဖင့္ ကုန္လြန္ေစလွ်င္ ပမာဆုိေသာ္ ၈၃၃-ႏွစ္၊ ၄-လ ထက္ပိုေသာျပည့္ဝေသာ ေအဗာဒတ္၏ အက်ိဳးကုိ ရရွိေပမည္။

* အခ်ိဳ႕ဟဒီးေတာ္မ်ာ းအရ သိရသည္မွာ.. ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က ဗနီအစၥရာအီလ္ အနက္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္တိတိ ေဂ်ဟာဒ္ အသွ်င္ျမတ္လမ္းေတာ္တြင္တုိက္ခုိက္
သည့္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ပါးအေၾကာင္းကို ေျပာျပေတာ္မူေလရာ ဆြဟာဗဟ္ (ရေသြ႕ကလႅာဟုအန္တြ- ္မ္) သခင္မ်ားသည္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားႀကေလသည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ ႀကီးက်ယ္ႏုိင္နင္းတံခုိးအာႏုေဘာ္ႏွင္႔ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကဒ္ရ္ ညကုိ ခ်ေပးသနားေတာ္မူျခ င္းျဖစ္ေလသည္။

ဤသို႕ပင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေရ၀ါယတ္ မ်ားလာရွိေပေသးသည္ ။ မည္သုိ႕ေသာ အေႀကာင္းေႀကာင့္ က်ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ ဤညသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဆုလာဘ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ သည္။ ဤညသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အသနားေတာ္ျဖစ္သည္- ထုိည၌ အမလ္ ျပဳရန္စြမ္းအားသည္ လည္း အရွင္ျမတ္ေပးသနား ေတာ္မူမွသာလွ်င္ ရမည္ျဖစ္ေလသည္။

* "အင္န္နာ အန္ဇလ္နာဟုိ႕ ဖီးလိုင္း လေသ့လ္ ကဒ္ရ္"… ဧကန္အမွန္ ငါအသႇ်င္ျမတ္က ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကို ကဒ္ရ္ညဥ့္ျမတ္၌ ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့သည္ ။

ဤညကား ခ်မ္းေျမ့ျခင္းအတိ ၿပီးေလသည္။ ဆုိလိုေတာ္မူသည္မွ ာ.. တစ္ညတာလံုး ဖြရစ္ရွတဟ္ မ်ားဘက္မွ မုအ္မင္န္မ်ားအတြက္ ခ်မ္းေျမ့ျခင္းမ်ား သက္ေရာက္ေနေပသည္။ တစ္သုတ္လာ၍ ျပန္သြားႀကေလရာ တစ္သုတ္က ဆင့္ကဲေရာက္လာႀကေပ သည္။

ထုိညသည္ (ထုိဘရ္ကတ္မ်ားျဖင္႔) တစ္ညလံုး ဖြဂ်ရ္အခ်ိန္ထိေနေလသည္။

ကဒ္ရ္ညဥ့္၌ ေအဗာဒတ္ျပဳသူသည္ တစ္သက္လံုးျပဳခဲ့ေသာ ဂုိနာဟ္မ်ားမွခ်မ္ းသာရျခင္းအေႀကာင္း

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ .. အႀကင္သူသည္ ကဒ္ရ္ညျမတ္၌ အီမာန္ႏွင့္တကြ သဝါဗ္၏ မက္ျဖင့္ (ေအဗာဒတ္ ခဝတ္ရန္အတြက္) ရပ္လွ်င္ ထုိသူေနာက္ေနာင္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဂုိနာဟ္မ်ားကုိ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ ေပးေတာ္မူေလသည္။

* ရပ္လွ်င္ဟူ၍ မိန္႕ဆုိျခင္းမွာ …. နမာဇ္ဝတ္ျပဳေနျခင္း၊ ၎အျခားေသာ ေအဗာဒတ္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုိ ဖတ္ျခင္း၊ သစ္က္ရ္ စသည္မ်ား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ေသာင္ဗဟ္ ဆုိသည္မွာ ေနာက္ေနာင္က ျပဳမူခဲ့သည္မ်ားကို သံေဝဂရ၍ ေရွ႕တြင္ မက်ဴးလြန္ေတာ့ေႀကာ င္း ဝန္ခံခ်က္ ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႕ေႀကာင့္အႀကင္သူသည္ ဂုိနာဟ္ကဗီရဟ္မ်ား ကုိလည္း က်ဴးလြန္ခဲ့သူျဖစ္လွ်င္ ကဒ္ရ္ညျမတ္ ၎ မည္သည့္ ေအဗာဒတ္ ျပဳရာ၌ မဆို မိမိက်ဴးလြန္ခဲ့သည္မ်ားကုိ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ ေသာင္ဗဟ္ျပဳရန္ သင့္ေပသည္။ သုိ႕မွသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ျပည့္စံုေသာ ရဟ္မဟ္ သက္ေရာက္ေပမည္။ ဂုိနာဟ္အႀကီးအငယ္မ်ားလည္း ခ်မ္းသာေပးမႈရရွိေ ပမည္။

ကဒ္ရ္ညဥ့္ကုိ မရသူသည္ လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ .. သင္တုိ႕အေပၚ၌ လတစ္လေရာက္လာေပၿပီ ။ ထုိလထဲမွ ညတစ္ညသည္ လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္ သာျမတ္ေပသည္။ အႀကင္သူသည္ ထုိညကုိ လက္လြတ္သြားလွ်င္- ဥပမာဆုိေသာ္.. ေကာင္းမႈအေပါင္းမ်ား လက္မဲ့ျဖစ္သူပင္ျဖ စ္ေပသည္။ ထုိည၏ ေကာင္းမႈမ်ားမရရွာ ေပ။ သုိ႕ေသာ္ ထုိသူသည္ အမွန္ပင္ မရထုိက္ျခင္းေႀကာင္႔ လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အမွန္မွာ ထုိသူသည္ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ေသာ စည္းစိမ္ကုိ လက္လႊတ္ခဲ့သျဖင့္ ထုိသူ လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္း မွာ စဥ္းစားေတြးေတာေနရ န္မလိုေပ။ မီးရထားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေငြအသာျပာအနည္းငယ္ အတြက္ တစ္ညလံုးမအိပ္စက္ပဲကုန္လြန္ေစႀကသည္- အကယ္၍ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀- ေအဗာဒတ္ အတြက္ တစ္ညမအိပ္ပဲေနလွ်င္ခဲယဥ္းဖြယ္ရာမရွိေ ပ။

* ရွဒ္ဒါဒ္ (ရေသြ႕) သခင္သည္ တစ္ညလံုး လူးလြန္႕၍ကုန္လြန္ ေစသည္။ အို.. အသွ်င္ မီးလွ်ံကုိ ေႀကာက္ရြံ႕မႈက ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးအား သက္သက္သာသာအိပ္စက္မႈကို ပ်က္စီးေစပါသည္ ဟုမိန္႕ေတာ္မူေလသည ္။

* ေစြလဟ္ဗင္အသီမ္ (ရေဟ့) သခင္သည္ တစ္ညလံုးနမာဇ္မ်ား ဖတ္ေတာ္မူၿပီး နံနက္တြင္ ဒိုအာေတာင္းသည္မွာ ၊ အို… အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးသည္ဂ်ႏၷတ္ကုိ ေတာင္းႏုိင္ေသာ စြမ္းအားမရွိပါ။ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးကုိမီးလွ်ံ၏ ေဘးမွ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါရန္ကုိပင္ ေတာင္းဆုိအသနားခံပါ၏။

* ေအမာမ္ရွာေဖြအီ (ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္သည္ ရမသြာန္လျမတ္၌ ေန႕-ည နမာဇ္ မ်ားတြင္ ကုရ္အာန္ က်မး္ေတာ္ျမတ္ကုိ အစအဆံုး အႀကိမ္ (၆၀) ဖတ္ေတာ္မူေလသည္။

ကဒ္ရ္ညျမတ္၌ ေကာင္းမႈျပဳသူ၏ ဂုိနာဟ္ ခြ်တ္ကယ္ေတာ္မူျခင္းအေႀကာင္း

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ .. လိုလတြလ္ကဒ္ရ္ ညဥ့္ျမတ္၌ ဂ်စ္ဗ္ရာအီလ္ (အလိုင္ဟစၥလာမ္) သခင္သည္ ဖြရစ္ရွတဟ္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္- မ်ားႏွင့္အတူေလာကကိုဆင္းသက္လာေတာ္- မူေလသည္။ ထုိင္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေလ်ာင္းလ်က္ျဖ စ္ေစ ေအဗာအတ္ ႏွင့္ သစ္က္ရ္ျပဳေနသူမ်ားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မတ္ မဟာကရုဏာ သက္ေရာက္ေစရန္ ဒိုအာ ဆုမြန္မ်ားျပဳႀကေပသည္။

ရွိဳင္ခ္အဗ္ဒြလ္က- ဒင္ရ္ဂ်ီလာနီ (ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္က ဂြန္ယဟ္ က်မ္းတြင္ အစ္ဗ္ႏုိအဗ္မာစ္ (ရေသြ႕) သခင္၏ ဆင့္ျပန္ခ်က္ကို ေရးသားထားသည္မွာ … ဖြရစ္ရွတဟ္မ်ား သည္ ဂ်စ္ဗ္ရာအီလ္ ( အလိုင္ဟစၥလာမ္) သခင္၏အမိန္႕အရ ျမိဳ႕၊ ရြာ၊ ေတာ၊ ေတာင္၊ ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာ စသည့္မူစလင္မ်ားရွိသေရြ႕ ေနရာတုိင္း၌အီးဒ္ေ န႕တြင္ သြားေရာက္ လက္ဆက္ႀကေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေခြး၊ ဝက္၊ ေဇနာမူေႀကာင့္ေရခ်ဳိးရန္ရွိသူ၊ သက္ရွိသတၱဝါပံုရွိေသာ အိမ္မ်ားသုိ႕မူ မဝင္ေရာက္ႀကေပ။

* ကဒ္ရ္ညသည္ ရမသြာန္လ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ရက္၏ 'မ'ရက္မ်ားတြင္ရွိသည္။ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၂၇၊ ၂၉ ။

ကဒ္ရ္ညဥ့္ျမတ္တြင္ ေတာင္းဆုိရန္ ဒုိအာအေႀကာင္း

"အလႅာဟ္ဟြမ္မ အန္န္နက အဖုဝြန္ တုိ႕ဟစ္ဗြလ္ အဖ္၀ ဖအ္ဖို႕အန္နီ" ..

အဓိပၸာယ္မွာ၊ "အို… အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ ဧကန္မုခ်အသွ်င္သည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါ သည္။ ၎ခ်မ္းသာေပးမႈကိုလ ည္း ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူပါ သည္။ သုိ႕ရွိရာ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး/ မ ကိုလည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသနားေတာ္မူပါ" ။

စြဖ္ယာန္ေသာင္ရီ ( ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ … ထုိည၌ အျခားေသာ ေအဗာဒတ္မ်ား ေဆာက္တည္မည့္အစား ဒုိအာ၌ ပင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းက သာေကာင္းေလသည္။

အစ္ဗ္ႏုိ႕ရဂ်မ္ (ရဟမတြလႅာဟ္) သခင္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ… ဒုိအာသက္သက္ပင္မဟုတ္ပဲ အျခားေသာ ေအဗာဒတ္မ်ား ေဆာက္တည္ျခင္းက ပုိ၍ျမတ္ေလသည္။ ဥပမာ။ ။ ကုရ္အာန္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ သရဇၥ်ာယ္ျခင္း၊ နမာဇ္ဝတ္ျပဳျခင္း- ဒုိအာဆုမြန္ေတာင္- ျခင္း၊ မုိရာကဗဟ္ စသည္မ်ားျဖစ္ေလသည္။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု) ကုိယ္ေတာ္က မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ.. ဤသည္ေသာ ကုသုိလ္မ်ားပြားၾကရန္ လာရွိသျဖင့္ အားလံုးေသာ ေအဗာဒတ္မ်ားျပဳမူၾကရန္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေပသည္။