Monday, 15 February 2010

ကုရ္အာန္တြင္တိက်ေသာသခ်ၤာေဗဒႏွင့္အခ်ိန္

ကုရ္အာန္တြင္လႈိင္ဂူ က႑ဟူ၍ပါ႐ွိသည္။ ထိုက႑သည္ အခ်ိန္ႏွင့္စပ္လွ်င္း၍

အသိပညာေပးေသာ က႑ျဖစ္သည္။ လူသားကမာၻတြင္ အသံုးျပဳလ်က္႐ွိေသာ အခ်ိန္

ႏွင့္တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါတည္းတြင္ ကြဲျပား ျခားနားေသာ အျခားအခ်ိန္မ်ားလည္း

႐ွိေနေသးေၾကာင္း ကုရ္အာန္္က လက္ေတြ႕ျပသခ်က္ ဟုဆိုရ ေပမည္။ထိုလႈိင္ဂူက႑၁၀ မွ ၂၆ တြင္ လူငယ္တစ္စုသည္ ဘုရင္တစ္ပါး၏

ဖမ္းဆီးကြက္္မ်က္မႈမွလြတ္ကင္းရန္ လိႈင္ဂူတစ္ခု အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္၍

ထာဝရအ႐ွင္ထံ ခိုလံႈခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ႏွင့္အတူေခြးတစ္ေကာင္ လည္းပါလာခဲ့သည္။

ထိုအခါအ႐ွင္က၎တို႔၏ အၾကားအာ႐ံု ေပၚသို႔၊

တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္၍ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အိပ္ေစခဲ့သည္။ ထိုဂူေပါက္ဝတြင္

၎တို႔၏ေခြးက အ ျပင္ဖက္သို႔မ်က္ႏွာမူေသာ အေနအထား ျဖင့္၎

တို႔ႏွင့္အတူအိပ္ေပ်ာ္လ်က္႐ွိခဲ့သည္။ ထိုဂူ၏ အေနအထားမွာ ေနတက္ခ်ိန္ႏွင့္

ေနမြန္းလြဲခ်ိန္ တို႔တြင္ ဂူထဲသို႔ ေနေရာင္ မေရာက္ဘဲ လႈိင္ဂူ၏ ညာဖက္ႏွင့္

ဘယ္ဖက္ကိုသာ ေနေရာင္ေရာက္႐ွိသည္။ ဂူေပါက္ ဝ သည္ ေတာင္ဖက္ သို႔မဟုတ္

ေျမာက္္ဖက္သို႔ မ်က္ႏွာမူထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဂူေပါက္ဝမွ

လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔၍အိပ္ေနေသာေခြး၏ အေန အထားမွာ ျမင္ရသူအဖို႔

(ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ဟု ထင္ ရ ဖြယ္ ရ႐ွိသည္။) အလြန္ေက်ာခ်မ္း၍ အ သင္လွည့္ေျပး

သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုထားသည္။ ထိုအိပ္ ေပ်ာ္ ေနသူမ်ားအား တေန႔လွ်င္

ဘယ္ဖက္ႏွင့္ ညာဖက္သို႔ ႏွစ္ၾကိမ္ေစာင္းလွည့္ ေစခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕က

လႈိင္ဂူထဲမွ လူအေရအ တြက္ ႏွင့္စပ္လွ်င္းျပီး

လူသံုးဦးႏွင့္ေခြးတစ္ေကာင္ဟုဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လူ ငါး ဦးႏွင့္

ေခြးတစ္ေကာင္ဟူ၍ မွန္းဆ၍ မျမင္မေတြ႕ပဲဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း လူသံုး ဦး

ႏွင့္ေခြး တစ္ ေကာင္ ဟူ၍လည္း ဆိုၾကသည္။ ထိုလႈိင္ဂူထဲမွ လူဦးေရ အတိအက်ကို

ငါ၏ ေမြးျမဴ ေသာ အ႐ွင္ သာ အတိအက် သိသည္ဟူ၍ အသင္တမန္

ေတာ္ေျပာၾကားပါေလဟုမိန္႔ဆိုထား၏။၎တို႔သည္ လိႈင္ဂူထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာ၊ ကိုးႏွစ္ထည့္ေပါင္း၍

အိပ္စက္ခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ အိပ္ရာမွ

ထလာၾကေသာ လူစုအနက္ တစ္စုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္မွ် အိပ္ စက္ၾက သနည္း

ဟူ၍အျခား အုပ္စုကို ေမးျမန္းခဲ့ၾက၏။ ထိုအခါ အျခားအုပ္စုက၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ ရက္ သို႔ မဟုတ္ေန႔ ဝက္ ေလာက္ အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္ဟု

ဆို၏။ ထိုအခါမည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အိပ္ ခဲ့သည္ကို

အ႐ွင္သာလွ်င္ အတိအက် သိမည္ျဖစ္သည္ဟု တစ္ဦးကဆို၍ ဤေငြ ဒဂၤါး ျဖင့္ လူ တစ္

ေယာက္ ကိုျမိဳ႕ထဲသို႔ ေစလႊတ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ အားလံုးစားသံုးရန္

စင္ၾကယ္သန္႔႐ွင္းေသာ အစား အစာ မ်ားကို ဝယ္ခိုင္းပါဟုတစ္ ေယာက္

ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ လိႈင္ဂူ ထဲမွ လူအားလံုးစားသံုးရန္ ပစၥည္း

သြားဝယ္သူအေနျဖင့္၊ သိုသို သိတ္သိတ္၊ လႈိ႕ဝွက္စြာျဖင့္

သတိႏွင့္သြားရန္ႏွင့္ ဂူထဲတြင္ ၎တို႔ ႐ွိေန သည္ကိုအျခားသူမ်ားမသိရန္မွာ

ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ၎တို႔ကအသင္အား (ေဈးသြား ဝယ္ သူ အား) ျမင္သြားပါက

ခဲေပါက္ ၍ေသဒဏ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ သာသနာ အ တြင္း သို႔

အသင့္အား ဓမၼဝင္ေစခဲ့မည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါက အသင္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေအာင္

္ျမင္ သူမျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ေပ။ လိႈင္ဂူအတြင္းမွ လူတစ္စုသည္ ၎တို႔

လိႈင္ဂူထဲတြင္ အိပ္စက္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ ကာ လသည္ တစ္ရက္မွ် ေလာက္ဟု ထင္မွတ္၍

ထိုလိႈင္ဂူ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ ခိုလံႈခဲ့ ရေသာ ေနာက္ ဆံုး အျဖစ္ အပ်က္

မ်ားကို ေကာင္းစြာသတိရလွ်က္႐ွိခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ဘာသာ သာသနာ ကိုင္း႐ိႈင္း

သူ လူငယ္တစ္စု ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ယံုၾကည္ေသာ သာသနာကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ဘုရင္၏

အား ဓမၼ ခိုင္းေစခ်က္မွ ကင္းေဝးရန္ လိႈင္ဂူထဲတြင္ အ႐ွင့္ထံခိုလႈံခဲ့

ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအေၾကာင္း အရာကို ကုရ္အာန္တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ အလႅာဟ္က မိမိ၏

ကတိအတိုင္း အ ေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သည္ကို လူသားမ်ားအား

အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္း တူစြာ “ေကယာမသ္” ကမာၻ႕တရားစီရင္ မည့္ေန႔သည္

ဧကန္မုခ် လံုးဝ ဥႆံုျဖစ္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေကယာ မသ္ ေန႔ ျပန္႐ွင္ထ ၾက

သူတိုင္းသည္ လည္း ေဖာ္ျပပါ လိႈင္ဂူထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀၀) အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ

ျပန္လည္ ထလာၾက ေသာ လူတစ္စုကဲ့ သို႔ တစ္ေအာင့္မွ်ပင္ ႐ွိမည္ဟု ခံစားၾက

ရမည္ကို လက္ေတြ႕ ျပျခင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ သည္။ ထုိလိႈင္ဂူထဲမွ လူတစ္ေယာက္က

ေဈးထဲသို႔ စားေသာက္ဖြယ္ရာ သြားဝယ္ ရာ၌ ၎တို႔ အား ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္

ခဲ့ေသာဘုရင္၏ ေခတ္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္၌ ထိုေဈးလာဝယ္

သူ ၏ ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈ ႏွင့္ ထိုသူသံုးစြဲေသာ ေငြဒဂၤါးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕

ျခင္းျဖင့္ ထူး ဆန္း အံ ့ၾသ ဘြယ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ထိုသတင္း

သည္လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ ႐ွိေသာ ဘုရင္ ထံ သို႔ ေရာက္ ႐ွိခဲ့ သည္။

လူတို႔၏ အျမင္တြင္ ေဈးဝယ္လာသူအား အံ့ၾသ စြာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ၾကည္ ့ၾက

ျခင္း ေၾကာင့္ ေဈးဝယ္ လာ သူသည္ ဘုရင္၏ ဒုကၡေပးမႈကို စိုးရိမ္ ၍

အျခားအေဖာ္မ်ားက်န္႐ွိရာ လိႈင္ဂူသို႔ ျပန္သြား ဖြယ္ရာ႐ွိ သည္။ ထုိဂူမွ

အုပ္စု တစ္စုလုံး ေတာနက္အတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပး သြားရာ၊ လက္႐ွိ အုပ္ခ်ဳပ္

လွ်က္႐ွိေသာ ဘုရင္ က ၎ တုိ႔၏ ေနာက္မွ လိုက္သည္။ ေနာက္ဆံုး ဘုရင္ ၏ စိတ္

တြင္ ဆက္ လက္ မလိုက္လို ေတာ့ပဲ ထို သူေတာ္စဥ္ မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ

ေနရာတြင္ ဦးခ်ရာ အ ေဆာက္ အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ပံု႐ွိ၏။

ဆက္လက္၍ ထိုသူမ်ားသည္ မည္မွ် အတိုင္းအ တာအ ထိဆက္လက္အသက္႐ွင္ၾကသည္၊

သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္အိပ္ေပ်ာ္သြားၾကသည္ဟူ၍ ေဖာ္ ျပထားျခင္းမ႐ွိေပ။၎တို႔ အိပ္စက္ ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ စပ္လွ်င္းျပီး၁၈း၂၅ (၎တို႔သည္

ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာတြင္ ကိုးႏွစ္ေပါင္း ထည့္၍ အိပ္စက္ ၾကသည္ဟုဆိုထားသည္။)

ကုရ္အာန္တြင္ အထက္မွ ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာ တြင္ ကိုးႏွစ္ ေပါင္း ထည့္

ျခင္းဟူေသာ စကားသည္ မည္သည့္ေခတ္ မည္သည့္ လူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္ ကမွ် အ ျငင္း

ပြား ၍ မရေသာ အသံုး အႏႈံ ျဖစ္သည္။ ကမာၻတြင္ Solar Calendar (ေနျပကၡဒိန္)

ႏွင့္ Lunar Calendar (လျပကၡဒိန္) ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား သံုးစြဲၾကသည္။

ေနျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာသည္ လ ျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၉ႏွစ္

္ျဖစ္သည္ အကယ္ ၍ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ ဟု အထက္ပါ အာယာသ္ တြင္ ေဖာ္ျပထား ပါက

လူသားမ်ား အေနျဖင့္ လျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ သို႔မဟုတ္ ေနျပကၡဒိန္အရ

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀လားဟူ ၍ ေစာရကတက္ ၍ မရႏိုင္ရန္ အတိအက် ေနျပကၡဒိန္

အရႏွစ္သံုးရာ၊ လ ျပကၡဒိန္ အရ ၃၀၉ႏွစ္ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုနည္း တူစြာ ေကယာမသ္ျပန္ လည္႐ွင္ သန္ၾက ရာတြင္လည္း

“ဘရ္ဇခ္”ဟူေသာအခ်ိန္ႏွင့္အာကာသ၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ ကင္းေဝးေသာ ေနရာမွ

ျပန္လည္ထၾကသည့္အခါ အထက္မွ လိႈင္ဂူေန လူသားမ်ားကဲ့သို႔ တစ္ရက္၊ ေန႔တစ္ဝက္၊

တစ္နာရီ၊ တစ္ေအာင့္ဟုထင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္လာ..ဖါရို..အေၾကာင္းတေစ႔တေစာင္း...ကု၇္အာန္က်မ္းလာဖါရိုအၾကာင္းတေစ႔တေစာင္းသို႔ေသာ္ နင္သည္ ေနာင္လာေနာက္သားတို႔အဘို႔ သက္ေသသာဓကေတာ္တပါးၿဖစ္ေစ၇န္ နင္၏ကိုယ္ကာယကို ငါအသွ်င္ၿမတ္ ယခုကယ္ဆယ္ေတာ္မူ၏ ။ ၾကည့္ၾကေလာ့ လူသားတို႔ အနက္မ်ားလွစြာေသာသူတို႔သည္ငါ၏သက္ေသသာဓကမ်ားကိုသတိမမူၾကေခ်။
ကု၇္အာန္ ( ၁၀ း ၉၂ )

  [فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً‌ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ 
[10:93] فَٱلۡيَوۡمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنۡ خَلۡفَكَ ءَايَةً۬‌ۚ وَإِنَّ كَثِيرً۬ا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنۡ ءَايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ
[10:92] So this day We will save thee in thy body alone that thou mayest be a Sign to those who come after thee. And surely, many of mankind are heedless of Our Signs


ထာ၀၇မွန္ကန္ေနေသာ ပ၇မတၱ သစၥာတ၇ားကို ကု၇္အာန္က်မ္းေတာ္မွအပ
အၿခားေန၇ာမ်ားတြင္မေတြ႔နိုင္ပါ။လူသားတို႔၏ ခန္႔မွန္းၾကံစည္ ေတြးေတာမႈ မ်ားသည္ ယေန႔တြင္မွန္ကန္ေနေသာ္လည္းမနက္ၿဖန္တြင္မူမေသခ်ာေပ။ ထိုနည္းအတူ အံ့မခန္း့တဟုန္ထိုးတုိးတက္ေနေသာ သိပံပညာသည္ပင္လွ်င္ တေန႔ေတြ႔ရွိမႈႏွင့္ ေနာက္တေန႔ ေတြ႔၇ွိမႈတို႔မတူနိုင္ပါ။
ထာ၀၇မွန္ကန္မႈ (Absolute truth) သေဘာတ၇ားသည္လူသားဥာဏ္စဥ္ အဆင့္အတန္းၿဖင့္
မည္သို႔မွ်မသိ၇ိွနိုင္ဆိုသည္မွာံံ့့့့့၇ွင္းေနေပသည္။သို႔ေသာ္လူသားတို.၏သဘာ၀မွာ အၿမဲပင္
္္ေစာဒကတက္ၾကလွ်က္၇ိွၿမဲၿဖစ္သည္။ထိုသို.လူသားတို႔ေတြးေတာ ၾကံစည္ တြက္ဆမႈမ်ား၏
ေနာက္ကြယ္မွၿဖစ္ပ်က္မႈမွန္သမွ်ကို သဘာ၀လြန္အံ့ၾသဆန္းၾကယ္မႈမ်ားဟုေခၚေ၀ၚသံုးစြဲၾကတတ္ေပသည္။
မ်က္ေမွာက္လက္၇ိွဆန္းသစ္လွ်က္၇ိွေသာေခာတ္သစ္သိပံၸပညာ၏အကူအညီျဖင္႔ စမ္းသပ္ အေၿဖထုတ္၍မ၇နိုင္ေသာ သဘာ၀လြန္အံ့ၾသဆန္းၾကယ္မႈမ်ားမွာ ဤကမၻာေပၚတြင္
၇ိွလွ်က္၇ိွေနေသးသည္ကို မည္သူမွ်မၿငင္းနိုင္ေပ။ ထိုဆန္းၾကယ္မႈၿဖစ္၇ပ္ဆန္းမ်ား၏ လွ်ိဳ.၀ွက္ခ်က္မ်ား ကိုုု ုသိလိုသည့္ သေဘာတ၇ားမ်ားသည္ လူသားအမ်ားစုတြင္၇ိွတတ္ၾကသည္မွာဓမတာပင္ၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၇ွာေဖြ ေတြးေတာ ၾကံဆ ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာမႈ ပံုစံမ်ားမွာကားတစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး တူညီနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
အခ်ိဳ႔ကထိုသို႔သဘာ၀လြန္ၿဖစ္၇ပ္ဆန္းမ်ားကို ကိုယ္ေတြ႔ ေတြ႔၇ွိပါက“ပ၇မတၳ သစၥာတ၇ား”၏အကူအညီၿဖင္႔တိတိက်က် ႏိွုက္ႏိွုက္ခြ်တ္ခြ်တ္ ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာ ေလ႔လာမႈ
ၿပဳလုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ကသိ၇ိွမႈအသိၿဖင္႔သာ လံုေလာက္တင္းတိမ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ကမူ ယေန႔မ်က္ေမွာက္
ေခာတ္သိပံၸ၏ အကူအညီၿဖင္႔ ၄င္းၿဖစ္၇ပ္ဆန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေၿဖ၇ွင္းတတ္ၾကေပသည္။
အခ်ိဳ႔ကမူသေဘာတ၇ားမပါေသာလက္ေတြ႔ထက္ သေဘာတ၇ားႏွင္႔အႏွစ္သာ၇ပါ၇ိွေသာ လက္ေတြ႔ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာမႈမ်ားကိုၿပဳၾကၿပီးမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၄င္းေလ႔လာစမ္းစစ္ၾကသည္႔ ထာ၀၇မွန္ကန္လွ်က္၇ိွေသာသစၥာတ၇ားေအာက္၌ ဒူးေထာက္ၾကတတ္သည္။
၄င္းတို႔အထဲတြင္ေဒါက္တာေမာ၇စ္ဘူ
ကိုင္း တစ္ေယာက္သည္လည္း
အပါအ၀င္ၿဖစ္သည္။
အံ့ၾသၿခင္းမ်ားစြာၿဖင္႔ႏုတ္မွထြက္ေပၚလာေသာစကားတစ္ခြန္းေၾကာင္႔ ႔“ကြ်န္ပ္အစၥလာမ္ကိုယံုပါၿပီ ကြ်န္ပ္ကု၇္အာန္ကိုယံုပါၿပီ”
“အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္မွအပ အၿခားကိုးကြယ္၇ာအသွ်င္မ၇ိွပါ။ တမန္ေတာ္မိုဟမဒ္သည္၄င္း၏ေစတမန္
ေတာ္တစ္ပါးၿဖစ္ေၾကင္္႔ကြ်န္ပ္ယံၾကည္ပါ၏”။
မိမိကိုယ္တိုင္လည္းေဆးသိပၸံပညာွင္တစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး ခ၇စ္ယာန္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးပီပီ သမိုင္း က်မ္း စာေပအေထာက္အထားမ်ားမွတဆင္႔ေရွ႔ေခာတ္အီဂ်စ္ မင္းဆက္မ်ားႏွင္႔ ဖါရိုဘု၇င္အေၾကာင္း၊
၄င္းမင္းဆက္မ်ားအေၾကာင္းေကာင္းစြာသိရိွေသာပါေမာကၡတစ္ဦး ဖါရိုဘု၇င္(၇ာမ္ဆိးစ္ ၂) ရုပ္အေလာင္းေရွ႔တြင္အလုပ္ရႈပ္လွ်က္ ရိွေနပါေတာ႔သည္။


အိုး....တစ္ကယ္ဘဲလားဗ်ာ......ဘယ္လိုၿဖစ္တာပါလဲဗ်ာ... ခင္ဗ်ားတို႔မြတ္ဆလင္ေတြယံုၾကည္ဲ႔ ဒီကု၇္အာန္က်မ္းေတာ္ၿမတ္က ဖါရိုဘု၇င္ေ၇နစ္ၿပီး
ေသတဲ႔အေၾကာင္းႏွင္႔ ၄င္း၏ရုပ္ခႏၶာကိုယ ္ကိုေနာင္လာေနာက္သားေတြ သတိသံေ၀ဂ၇ေစ၇န္ ဤကမၻာေပၚမွာ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ထားတယ္ဆိုတာေလ ဗ်ာ......ကြ်န္ေတာ႔္ နားေတာင္ကြ်န္ေတာ္ ္မယံုနိုင္စ၇ာဘဲ....ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ႔ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ကဘဲဒီအေၾကာင္းကိုေဖၚၿပထားပါလိမ္႕...ဒီမာမ္မီခႏၶာကိုယ္ၾကီးေတြ႔ရိွခဲ႔တာမွ ၿဖင္႔လြန္ခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကမွ.... ဒီခႏၶာၾကီးကို အဲဒီၾကားထဲ ဘယ္သူမ်ားထိန္းသိမ္းထားခဲ႔ပါလိ္႔။ အား..ေမးစ၇ာ
ေမးခြန္းေတြကေတာ႔ အမ်ားၾကီးဘဲ။ တကယ္ဘဲ ယခုကြ်န္ေတာ႔ေရွ႔မွ မာမ္မီဖါရို အေလာင္းၾကီးဟာ ဟိုးတမန္ေတာ္ မိုးဆက္(မူဆာ) ကိုပင္လယ္နီကမ္းေၿခထိလိုက္ခဲ႔တဲ႔ ဖါရိုဘု၇င္ၾကီးပင္လား....
အစၥလာမ္ေတြယံုၾကည္ေနတဲ႔ ဒီတမန္ေတာ္မိုုဟမဒ္ဟာ ဒီဖါရိုဘု၇င္အေၾကာင္းႏွင္႔ ဒီခႏၶာၾကီးတည္ရိွေနတာ
ဘယ္လိုလုပ္မ်ားသိခဲ႔ပါလိမ္႔။
ပါေမာကၡၾကီးေဒါက္တာေမာ၇စ္ တစ္ေယာက္ဘယ္လိုမွၾကိဳးစားၿပီးအိပ္ေသာ္လည္း အိပ္လို႔
မေပ်ာ္ေတာ႔ပါ။ သူ႔၇ဲ႔ ေရွး႔သမာက်မ္းေတာ္ကို လွန္၇င္း“ ေဟာ ေတြ႔ၿပန္ၿပီ ဒီဖါရိုး ” ွ“ပင္လယ္ၾကီးသည္ဖါရိုဘု၇င္နဲ႔၄င္း၏ၾကီးမားလွေသာ စစ္တပ္ၾကီးကို၀ါးၿမိဳခဲ႔သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အသက္မရွင္ခဲ႔” ထြက္ေၿမာက္၇ာက်မ္း(၁၄း၂၈) သူမေက်နပ္ေသး
ဘာလို႔ဒီဓမေဟာင္း ငါတို႔၇ဲ႔သမာက်မ္းစာက ဒီသူ႔ခႏၶာ ဤကမၻာေပၚမွာရိွေနေသးေၾကာင္း ဘာလို႔မေၿပာ
တာဘာလိမ္႔....သူကားစိတ္မေက်နပ္.... ထပ္ၿပီးထပ္ၿပီးအေၿဖမ်ားလိုအပ္ေေသးေပ၏။
ေခတ္သစ္ေဆးသိပၸံပညာရွင္ၾကီးတစ္ီးလည္းၿဖစ္၊လက္ရိွဖါရိုဘု၇င္မြ္းမံစစ္ေၾကာေ၇း
အဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒ၾကီးလည္းၿဖစ္ေသာ ပါေမာကၡၾကီးေမာ၇စ္ တစ္ေယာက္သူ႔ေ၇ာင္း၇င္းလုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေဆးႏွင္႔
မ်ိဳးရိုးဗီဇ ၊မႏၷဳသေဗဒ၊ခႏၶာေဗဒ ပေ၇ာ္ဖက္ဆာမ်ား၊ဘူမိေဗဒ စပါယ္ရွယ္လစ္မ်ားႏွင္႔အတူ ေခာတ္မွီနည္းပ
ညာ cutting edge စမ္းသပ္စစ္ေဆးေ၇းကိ၇ိယာမ်ားႏွင္႔ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲတြင္ အလုပ္ရႈပ္ေနသူ၏ ၿပင္းၿပေသာ
သိလိုစိတ္မွာ “ဘယ္လိုမ်ားဒီမာမ္မီ (ဖာရို) အေလာင္းဟာကြယ္လြန္ခဲ႔ပါလိမ္႔ ”အနုစိတ္(Autopsy) စမ္းသပ္၍ေနပါေတာ႔သည္။
ညဦးယံဘက္ ပညာရွင္အသီးသီး သက္ဆိုင္၇ာက႑မ်ားကိုအသီးသီးစစ္ေဆးၿပီး သကာလ ေနာက္
ဆံုး final report ကိုတင္ၿပေနၾကၿပီၿဖစ္ပါတယ္။ ပေ၇ာ္ဖက္ဆာအသီးသီး၏ ေကာက္ခ်က္အ၇ ဤမာမ္မီ(ဖာရို) ရုပ္အေလာင္းမွာပင္လယ္တြင္ ေ၇နစ္ေသဆံုးခဲ႔ေၾကာင္း မ်ားမၾကာမီအခ်ိန္တိုအတြင္းတြင္င္ ပင္လယ္မွဆယ္ယူၿခင္းကိုခံခဲ႔၇ၿပီး (၀ါ) ပင္လယ္ထဲတြင္အခ်ိန္ၾကာၿမင္႔စြာ မရိွခဲ႔ေၾကာင္း
ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွဆားဓာတ္အေထာက္ထားႏွင္႔ ပင္လယ္နီရံြ႔ေစး အေထာက္ထားမ်ားမွ
သက္ေသခံလွ်က္ရိွေၾကာင္းတို႔ကို ေနာက္ဆံုးအစီ၇င္ခံစာၾကီး တြင္တင္ၿပလာၾကေသာအခါ.. ၄င္းအဖြဲ႔
ကိုဦးေဆာင္ေနေသာ ပေ၇ာ္ဖက္ဆာေဒါက္တာေမာ၇စ္ တစ္ေယာက္
ေၿခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ၿဖစ္ေန၇ပါေတာ႔သည္။
“ အား...မဟုတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး ေ၇ထဲမွာေသခဲ႔တဲ႔ ဒီမာမ္မီအေလာင္းၾကီးဟာ ဘာလို႔မ်ားဒီေလာက္
ပံုပန္းမပ်က္ပဲ အၿခားမာမ္မီမ်ားထက္ပင္လတ္ဆတ္ လန္းဆန္းပကတိပံုအတိုင္း ဒီအခ်ိန္ထိတည္ရိွေန၇ပါ
လိမ္႔.”..ေဆးသိပၸံႏွင္႔ ခႏၶာေဗဒအေၾကာင္းေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားေသာ ပါေမာကၡၾကီး၊ လူေသရုပ္
ေလာင္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင္႔ ငယ္ငယ္ကတည္းကပင္ မစိမ္းေသာဆ၇ာ၀န္တစ္ဦးအဖို႔ ွဇေ၀ဇ၀ါႏွင္႔ စဥ္းစား၍အ
ေတြးမ်ားထူေနပါေတာ႔သည္။ (Confirmation test) ၿပန္လွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားအၾကိမ္ၾကိ္ၿပဳလုပ္ၿပီး အားမ၇ၿဖစ္
ေနေသာ ပါေမာကၡၾကီး၏ပံုစံကို စာဖတ္သူမ်ားပင္ၿမင္ေယာင္မိမည္ထင္ပါသည္။

အခ်ိန္မွာကား ၁၉၈၁ ခုႏွစ္
ၿပင္သစ္သမတၾကီး ဖ၇န္စစ္စကိုမစ္တ၇ာ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံတြင္ၿဖစ္သည္။အီဂ်စ္အစိုး၇၏သေဘာတူ
ခြင္႔ၿပဳခ်က္ၿဖင္႔ ဖာရိုဘု၇င္၇ာမ္စစ္ (၂) ၏ရုပ္အေလာင္းအား သမိုင္းေၾကာင္းအဆိုအ၇ ကမၻာ႔အၾကမ္းတမ္းဆံုး၊
အ၇က္စက္ဆံုး၊ေခါင္းအမာဆံုးအီဂ်္ဘု၇င္အား ေခာတ္မွီဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ား(်ိဳးရိုးဗီဇ DNA ေသဆံုးၿခင္းဇစ္ၿမစ္ ႏွင္႔ ေသဆံုးၿခင္း Date ေရွးေခာတ္မာမ္မီပညာ၇ပ္၊မ်က္ႏွာၿပဳၿပင္မြမ္းမံမႈ) ၿပဳလုပ္၇န္၇ည္
၇ြယ္ခ်က္တို႔ၿဖင္႔ ၿပင္သစ္အစိုး၇မွကမ္းလွမ္းခဲ႔ပါည္။ ၿပင္သစ္ေလဆိပ္သို႔ေ၇ာက္လွ်င္ေ၇ာက္ၿခင္းပင္ ၿပင္
သစ္သမတ ႏွင္႔တစ္ကြ ၄င္း၏အတြင္း၀န္ ၀န္ၾကီးမ်ားမွ နိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနားႏွင္႔တကြ အေလးၿပဳၾကိဳဆိုမႈ
ကိုၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ၾကိဳဆိုဂုဏ္ၿပဳပြဲၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္းပင္ ဖါရိုဘု၇င္၏အေလာင္းအား စူးစမ္းရွာေဖြစမ္းသပ္မႈ
မ်ားၿပဳလုပ္၇န္ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ထူး မႏၷဳႆေဗဒ ဓါတ္ခြဲခန္းမၾကီးဆီသို႔သယ္ေဆာင္လာခဲ႔ၾကပါသည္။
ပထမဦးဆံုး Cutting Edge Technology ၿဖင္႔သမိုင္းေၾကာင္းႏွင္႔ ခႏၶာေဗဒ စစ္ေဆးမႈမ်ားၿပဳလုပ္၇န္၇ည္
၇ြယ္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ၿပင္သစ္သိပၸံပညာအကယ္ဒမီ၏ ဥကၠဌ ၾကီးမွာပေ၇ာ္ဖက္ဆာေဒါက္တာ ေမာ၇စ္ဘူကိုင္း ၿဖစ္ၿပီး၄င္းကိုယ္တိုင္ပင္ဦးစီးကာ ဖါရိုရုပ္ကလပ္ၾကီးအား စူးစမ္းေလ႔လာစမ္းသပ္ခြင္႔၇ရိွခဲ႔ပါ
သည္။


ေမးခြန္းေပါင္းၿမာက္မ်ားစြာၿဖင္႔ အေၿဖမ၇ႏိုင္ေသးေသာ ပါေမာကၡၾကီး

ဒီႏွစ္ေပါင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ၿပီၿဖစ္တဲ႔ ရုပ္အေလာင္းၾကီး၊ ရုပ္ၾကြင္းမပ်က္စီးေသးတဲ႔မာမီေကာင္ၾကီး၊သူ
တို႔အေၿပာအ၇ အီဂ်စ္နိုင္ငံပင္လယ္နီကမ္းေၿခရိွ ဂ်ဘလီယမ္း အ၇ပ္မွာေတြ႔ရိွခဲ႔တယ္ဆိုတဲ႔ဒီအေလာင္းၾကီး၊
ယခုလက္ရိွအီဂ်စ္သမိုင္းၿပတိုက္ဲမွာ ၿပသထားတဲ႔ဒီဖါရိုၾကီး၊ မြတ္ဆလင္ေတြကု၇္အာန္က တိတိပပေၿပာဆို
ေဖၚၿပထားတဲ႔ဒီဖါရိုဘု၇င္ၾကီး၊ က်ြန္ပ္ေတာ႔ဗ်ာေခာတ္မွီဆန္သစ္တဲ႔ Technology အကူအညီမပါဘဲ ဒီအ
ေကာင္ၾကီးကိုသမိုင္းေၾကာင္းအ၇ စစ္ေဆးမယ္ဆို၇င္ေတာ႔ ယံုၾကည္မွာမဟုတ္ဘူးဗ်ာ။ယခုလိုတိုးတက္တဲ႔
စက္ကိ၇ိယာ Cutting Edge နည္းပညာ၊ေဆးသိပၸံပညာေတြ၇ဲ႔ အကူအညီအ၇သာယံု၇တာဗ်ာ ဟုေခါင္းခါ
လွ်က္တတြတ္တြတ္ေၿပာၾကားလွ်က္သာိွပါေတာ႔သည္။ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးဒီမြတ္ဆလင္ေတြေၿာတဲ႔ က်မ္းစာ
ေတာ္ထဲမွာ ဒီဖါရိုအေၾကာင္းတိတိပပ ပါရိွေန၇တာလဲ? သူ႔၇ဲ႔ကိုယ္ခႏၶာကိုလည္းကမၻာေပၚွာထိန္းသိမ္းထား
တယ္လို႔လဲပါေသးတယ္ဆိုေတာ႔ ဘယ္လိုမ်ားပါလိမ္႔။
သူကားစစ္ေဆးမႈအထပ္ထပ္ၿပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးသံၿပိဳင္အေၿဖ၇ရိွေသာ္ည္း မေက်နပ္နိုင္ေသး၊
မာမ္မီၾကီးမွာကား အီဂ်စ္ၿပည္သို႔သာ တေၾကာၿပန္ေ၇ာက္သြားပါ္ေတာ႔သည္။ ေဒါက္တာေမာ၇စ္ တစ္ေယာက္
အိပ္မေပ်ာ္အခဲမေက်နိုင္ေသးပါ။ောက္ဆံုး ၄င္းဖါရိုဘု၇င္ရိွ၇ာ အီဂ်စ္ၿပည္သို႔ခ၇ီးဆက္၇န္သာဆံုးၿဖတ္လိုက္
ေလပါေတာ႔သည္။အီဂ်စ္နိုင္ငံသို႔ေ၇ာက္လာၿပီး သက္ဆိုင္၇ာ ဘူမိေဗဒ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းပညာရွင္
မ်ား၊ေဆးပညာ ပညာရွင္မ်ား၊မြတ္ဆလင္ပညာရွင္( စေကာ္လာ)မ်ားႏွင္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပဳလုပ္လွ်က္ရိွကာ အေၿဖမ်ားကို
ရွာေဖြလွ်က္ရိွပါသည္။ ကိုင္ရိုၿမိဳ႔တေန၇ာတြင္ ၄င္း၏ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ႏွီးေႏွာရွင္းလင္းမႈတစ္၇ပ္ၿပဳလုပ္ေနစဥ္
မြတ္ဆလင္ေဆးသိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးွ မတ္တပ္၇ပ္ၿပီး ခင္ဗ်ားက်ြန္ပ္တို႔က်မ္းလာဒီပါေတာ္ကို ၿပန္နားေထာင္ပါ
ဟုဆိုကာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ၿဖင္႔....
“ ငါအသွ်င္ၿမတ္သည္ အစၥ၇ာအီလ္ အမ်ိဳးသားတို႔ကိုပင္လယ္တစ္ဘက္ကမ္းသို႔ ယူေဆာင္ေတာ္မူ၏။
ဖါေ၇ာမင္းသည္ မိမိ၏စစ္သည္မ်ားနွင္႔သူတို႔ကိုတ၇ားက်ဳးလြန္ ၿခားနားၿခင္းၿဖင္႔ မီေအာင္လိုက္ၾက၏။သို႔
ေသာ္ေ၇နစ္ၿမွဳပ္ေဘးထိေသာအခါ သူသည္အစၥ၇ာအီလ္အမ်ိဳးသားတို႔ယံုၾကည္ေသာ အသွ်င္မွတပါးအၿခား
အသွ်င္သခင္မရိွဟုက်ြန္ပ္ယံုၾကည္ပါ၏။က်ြန္ပ္သည္အလႅာအသွ်င္ၿမတ္အား ယံုၾကည္က်ိဳးႏြံသူတို႔ေဘာင္တြင္
ပါ၀င္ပါ၏ဟုေၾကြးေၾကာ္၏။ ” ကု၇္အာန္ ( ၁၀း၉၀ )

ဘာလဲ ယခုမွသင္ယံုၾကည္သေလာ၊ ယခုတိုင္ေအာင္နင္သည္ေထာင္ထားၿခားနား၍ မတ၇ားၿပဳက်င္႔
သူတို႔ေဘာင္တြင္ပါ၀င္ၿပီးမွ။ ကု၇္အာန္ ( ၁၀း၉၁ )

သို႔ေသာ္နင္သည္ ေနာင္လာေနာက္သားတို႔အဘို႔ သက္ေသသာဓကေတာ္တပါးၿဖစ္ေစ၇န္ နင္၏
ကိုယ္ခႏၶာကို ယခုငါအသွ်င္ၿမတ္ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ၾကည္႔ၾကေလာ႔ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ ငါ၏သက္ေသ
သာဓကေတာ္မ်ားကိုသတိမမူၾကေခ်။ ကု၇္အာန္ ( ၁၀း၉၂ )

ေအးေဆးၿငိမ္သက္စြာ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေနေသာ ပေ၇ာ္ဖက္ဆာၾကီးတစ္ေယာက္ တိတ္ဆိတ္
ၿငိမ္သက္သြားကာ”ပ၇မတၳ သစၥာတ၇ား” မွန္ကန္မႈႏွင္႔ တိက်ေသခ်ာေသာအေၿဖကို ၄င္း၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ၾကားထဲမွ ထုတ္လိုက္ေလေတာ႔သည္။ လူအုပ္ၾကားထဲသို႔၄င္း၏ ဟစ္ေအာ္ခ်က္မွာကား

”က်ြန္ပ္အစၥလာမ္ကိုယံုပါၿပီ....က်ြန္ပ္ကု၇္အာန္ကိုုယံုပါၿပီ..”

ငါသည္ဤက်မ္းၿမတ္ကု၇္အာန္ကို ေတာင္တခုခုေပၚတြင္ ပစ္တင္ထားေတာ္မူခဲ႔လွ်င္၊ အကယ္စင္စစ္ထို
ေတာင္သည္ အလႅာဟ္အားေၾကာက္ရြံ႔တံုလႈပ္ၿခင္းေၾကာင္႔ ႏွိမ္႔ခ်ေသာသေဘာၿဖင္႔ ၀ပ္စင္း၍ အစိတ္စိတ္
အမႊာမႊာ ၿဖစ္သြားသည္ကို သင္တမန္ေတာ္ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ၿမင္ခဲ႔၇လတံ႔၊ ငါသည္ ဤဥပမာမ်ားကို လူသား
တို႔ဆင္ၿခင္စဥ္းစားဘို႔၇ာ ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ” ကု၇္အာန္ ( ၅၉း၂၁ )

“ အလြန္႔အလြန္သနားၾကင္နာေတာ္မူေသာမဟာဂရုဏာေတာ္သခင္အလႅာဟ္အသွ်င္ၿတ္သည္ အမွန္တ၇ားၿမတ္နိုးသူတို႔၏ႏွလံုးသားတံခါးမ်ားကို အမွန္ပင္ဖြင္႔ေပးေလၿပီတကား။”
ကု၇္အာန္ ( ၂၈း၅၆ )

ႏွလံုးသားသစ္၊စိတ္သစ္၊လူသစ္ႏွင္႔အယူသစ္ၿဖင္႔အိမ္အၿပန္( ၿပင္သစ္)ခ၇ီး

ပါေမာကၡၾကီး၏သတင္းသည္ကား ေန၇ာအႏွံ႔သို႔တမဟုတ္ခ်င္း ၿပန္႔ႏွံ႔သြားေလေတာ႔သည္။
၄င္းေနာက္ပါေမာကၡၾကီးသည္ ၁၀ ႏွစ္တိုင္တိုင္ အစၥလာမ္ႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ သိပၸံဆိုင္၇ာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊
ကု၇္အာန္ႏွင္႔သိပၸံေလ႔လာမႈမ်ား၊အာ၇ဗီစာေပကို ဂဃနဏေလ႔လာကာ Comparative studies မ်ားၿပဳ
လုပ္ကာ အစၥလာမ္ကိုအပတ္တကုတ္ ေလ႔လာခဲ႔သည္။ ၄င္းေလ႔လာေသာအသီးအပြင္႔မ်ားအၿဖစ္ ဥေ၇ာပတ
ခြင္နွင္႔ ကမၻာက အစၥလာမ္ကိုပို၍သိလာၾကသည္။ ”ကု၇္အာန္၊ဘိုင္ဘယ္လ္ ႏွင္႔သိပၸံ” ဟူေသာေခာတ္သစ္သိ
ပၸံပညာၿဖင္႔ေရွးက်မ္းဂန္ မ်ားကို စစ္ေဆးၿခင္း၊ကု၇္အာန္၏ခိုင္လံုေသာ၊တိက်ေသာ၊မၿငင္းနိုင္ေသာ အမွန္တ
၇ားမ်ားကို အၿခားက်မ္းဂန္မ်ားႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ကာေဖၚၿပခဲ႔သည္။
လူသားမ်ားအားလံုးသတိ၇ေစ၇န္ ပါေမာကၡၾကီးသည္ ၄င္း၏ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင္႔ စပ္လ်င္႔ၿပီးက်မ္း
ေတာ္လာ ဤအာယတ္္ (ပါဒ) ေတာ္ကို ေနာက္ဆံုးမီးေမာင္းထိုးၿပလွ်က္ိွခဲ႔ပါသည္။


မုသားစကားသည္ ထိုက်မ္းေတာ္ကိုေရွ႔မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ေနာက္မွေသာ္လည္းေကာင္း မခ်ဥ္းကပ္နိုင္
ေခ်၊ထိုက်မ္းေတာ္သည္ သဗၺညဳတေ၇ြဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ခ်ီးမြမ္းၿခင္းတည္၇ာအသွ်င္၏ထံော္မွၿဖစ္၏။ ကု၇္အာန္ ( ၄၁း၄၂)

က်ြန္ပ္တို႔အဘယ္ေၾကာင္႔ အလႅာဟ္၏သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ားကိုသတိမမူၾကသနည္း?
ကု၇္အာန္စူ၇ာဟ္ ( ၁၀း၉၂ ) ၾကည္႔ၾကေလာ႔ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ ငါ၏သက္ေသလကၡဏာေတာ္မ်ား
ကိုသတိမမူၾကေခ်။
ထို႔ေၾကာင္႔အခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔သည္ သက္ေသသာဓကေတာ္မ်ားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ၿမင္၇ေသာ္
လည္းလက္မခံမယံုၾကည္ၿငင္းပယ္လွ်က္ရိွၾကသည္။အဆံုးစြန္ေသာအေၿဖနွင္႔ မွားမွန္ကိုခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာ၇န္
စစ္ေဆးစံုစမ္းမႈမ်ား ၿပဳလုပ္မႈမရိွၾကေပ။ အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ က်ြန္ပ္တို႔မြတ္ဆလင္
မ်ားပင္ ကု၇္အာန္ကိုအဓိပၸါယ္ရိွရိွသိရိွ၇န္ မၾကိဳးစားၾကေခ်။ ကု၇္အာန္က်မ္းလာအံ႔ဖြယ္သက္ေသသာကမ်ား
ကိုပံုၿပင္သဖြယ္သာ ခပ္၀ါး၀ါးသိရိွတတ္ၾကၿပီး ၀ိေ၇ာဓိဘ၀ၿဖင္႔သာတင္းတိမ္ေနတတ္ၾကေပသည္။က်ြန္ပ္တို႔
ယံုၾကည္ထားေသာကု၇္အာန္က်မ္းေတာ္ၿမတ္သည္တိက်မွန္ကန္ေသာ ပ၇မတၳသစၥာတ၇ားမွ မွန္ကန္မႈအ
ၿပည္႔ၿဖင္႔အံ႔ၾသဖြယ္အေပါင္း၏ အထြဋ္အထိပ္အံ႔ၾသဖြယ္က်မ္းၾကီးၿစ္၇ာ မယံုၾကည္ဒြိဟရိွသူမွန္သမွ်အား
တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး အေၿဖထုတ္၇န္ နည္းမ်ိဳးစံုၿဖင္႔အသွ်င္ၿမတ္က က်ြန္ပ္တို႔လူသားပင္မက နတ္သား(ဂ်င္)
မလာေအကာအေပါင္းတို႔ကိုပင္စိန္ေၚထားေသး၏။တမန္ေတာ္မိုဟမဒ္ သက္ရိွထင္ရွားရိွစဥ္အခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္ထိႏွစ္ေပါင္း( ၁၄၀၀ ) ေက်ာ္သည္႔တိုင္အာင္ ထိုစိန္ေခၚမႈသည္အသက္၀င္လွ်က္ရွင္သန္ေန၏။
ေခာတ္သစ္သိပၸံပင္ ယခုအခ်ိန္ထိ လိုက္မမွီေသးေပ။ ေနာက္ဆံုးေန႔ေတာ္ၾကီးအထိလည္း ထိုစိန္ေခၚမႈၾကီး
သည္ရွင္သန္လွ်က္ရိွေနအံုးမည္ပင္

ကု၇္အာန္စူ၇ာဟ္ (၁၇း၈၈) ထဲတြင္ အိုတမန္ေတာ္ ေဟာၾကားေလာ႔ အမွန္ဆိုေသာ္လူသားအား
လံုးႏွင္႔ဂ်င္နတ္သားအားလံုးတို႔သည္ ဤကု၇္အာန္က်မး္ေတာ္ႏွင္႔တူေသာ က်မ္းတစ္ေစာင္ကို စီကံုးေ၇းသား
၇န္စုရံုးစည္းေ၀း၍ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းကူညီယိုင္းပင္းေသာ္လည္းဤက်မ္းေတာ္ႏွင္႔တူေသာ က်မ္းတစ္ေစာင္
ကိုမဖြဲ႔နိုင္ေခ်။
ဒီ႔အၿပင္အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္ထပ္ၿပီးေလွ်ာ႔ေပါ႔၍ပင္ စိန္ေခၚထားေသးသည္။ က်မ္းေတာ္တစ္
ေစာင္လံုးထားဘိ တိက်မွန္ကန္ၿပီးၿပည္႔စံုေသာ က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကု၇္အာန္၏အာယတ္(ပါဒ) ေတာ္တစ္ခုပင္
က်ြန္ပ္တို႔မဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္႔၄င္း၏ၾသဇာအာဏာသည္ စၾကာ၀႒ာေလာကတစ္ခုလံုးအားလြမ္းမိုးထားေၾကာင္း
ေဖၚၿပထားေသးေပသည္။ အကယ္၍ ဤက်မ္းေတာ္ပါစကားမ်ားသည္ အ၇ာခပ္သိမ္းကိုေမြးၿမဴေတာ္မူေသာ
အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္ထံေတာ္မွမဟုတ္ွ်င္ မကိုက္ညီမႈမ်ား၊ ေလ်ာ႔၇ဲမႈမ်ား၊ မမွန္ကန္မႈမ်ားကို ေတ ြ႔၇မည္ ္ၿဖစ္ေၾကာင႔္ေဖၚၿပထားေသး၏။ ကု၇္အာန္ (၄း၈၃၊ ၁၀း၃၈၊ ၂၅း၆ )
၄င္း၏စကားနွင္႔ပတ္သက္၍ ၄င္းကိုယ္တိုင္ပင္အာမခံထားေၾကာ္းကို က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကု၇္အာန္ (၁၅း၉)တြင္္အသွ်င္ၿမတ္သည္ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ေဖၚၿပထားေသး၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ယေန႔အခ်ိန္ထိကု၇္အာန္၏

စိန္ေခၚမႈအာမခံခ်က္မ်ားကိုအမွားေထာက္ၿပနိုင္ေသာလူသားပညာရွင္၊ဂ်င္နတ္သားတစ္ဦးတစ္ယာက္မွ်
မေတြ႔ရိွ၇ေသးေပ။ေနာင္တြင္လည္းေတြ႔နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ကု၇္အာန္ (၂း၂၃၊ ၂၄)
အခ်ဳပ္အားၿဖင္႔ဆို၇ေသာ္ က်မ္းေတာ္ၿမတ္ကု၇္အာန္လာဖါရိုဘု၇င္သည္လည္းက်ြန္ပ္တို႔
ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ား မ်က္ေတြ႔ၿမင္၇ကာသတိသံေ၀ဂတ၇ား၇နိုင္ေစ၇န္အလႅဟ္အသွ်င္ၿမတ္
ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပံုစံမပ်က္ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္႔၊ အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္သည္၄င္း၏စကားကု
တည္ေတာ္မူေသာအသွ်င္ၿဖစ္ေၾကာင္းင္ၿပ၇င္း.................

ကိုးကာwww.ayaat.wordpress.com
ဦးဘစိန္ကု၇္အာန္ဘာသာၿပန္

M.AHNAF
Faculty of Medicine
Cairo University
  Egypt.